ZAPISNIK

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora  Sportsko rekreativne udruge Zagorje, koja je održana12.03.2019. u 19.00 sati, na adresi Zabok,Hum Zabočki, a završila u 20.45 sati.

Sjednicom  NO i UO   Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao predsjednik Upravnog odbora  Nenad Krznar.

Dnevni red

 1. Otvaranje sjednice
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Prijedlog dnevnog reda
 8. Potpisivanje partnerskog ugovora sa Happy Time Sport Caffe
 9. Izvješće voditelja grupa i najava aktivnosti za 4 i 5 mjesec
 10. Team building
 11. Plan radnih sastanaka i sjednica UO i NO kroz godinu
 12. Uvid u članstvo udruge prema pravilniku i Statutu
 13. Razno

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednik ­­­Milena Krznar,član Žarko Tršinski, član Robert Burić,

zapisničar/ka Ljubica Tršinski,

ovjerovitelji potpisa Damir Vuzem,Tomislav Premrl,

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  nakon utvrđivanja broja članova UO i NO   da je na sjednici   prisutno:

­­6 člana UO i 2 člana NO

te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta sjednica UO i NO može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik NO predlaže dnevni red sjednice

Članovi UO i NO prihvatili jednoglasno dnevni red bez dopuna.

 Ad.5. 5.  Potpisivanje partnerskog ugovora sa Happy Time Sport Caffe

Potvrđen potpisani ugovor o partnerstvu sa Happy Time Sport Caffe .

Ad.6. Izvješće voditelja grupa i najava aktivnosti za 4 i 5 mjesec:

Voditelji sportskih grupa u svojim izvješćima navode da na sportskim natjecanjima ostvareni su zapaženi rezultati i da se nastavljaju treninzi prema planu i programu.

Voditelji iz planinarske ekipe nisu bili prisutni na sastanku tako da je izostalo izvješće.

Najava aktivnosti za 4 i 5 mjesec  objavljuju se na našoj web stranici .

Objavljivanje aktivnosti odvijat će se na web stranici udruge i o tome biti će obaviješteni članovi udruge .

Ad. 7.Team building

Zbog obaveza članova udruge određen datum 27.04.2019 za team building mijenja se za 02.06. –nedjelja. Detaljne informacije članovi udruge na vrijeme će dobiti.

Ad. 8. Plan radnih sastanaka i sjednica UO i NO kroz godinu

Donijet je plan radnih sastanak i sjednica UO i NO kroz godinu koji će se svake godine pridržavati :siječanj-radni sastanak, ožujak-sjednica,svibanj-radni sastanak,srpanj-radni sastanak,rujan-radni sastanak,studeni-sjednica .

Ad. 9. Uvid u članstvo udruge prema pravilniku i Statutu

NO uvidom u plaćene članarine utvrđeno da je uplaćeno 25 članarina od 29 članova koji su bili na popisu . Članovi koji nisu uplatili članarinu brišu se iz evidencija članstva udruge i sa svih grupa u viberu. U slučaju da neka članarina prema Statutu bude uplaćena član se opet dodaje u evidencije.

NO utvrđuje da postoji 13 zahtjeva za članstvo u udrugu za koje će se Povjerenstvo  sastati i odlučiti o njihovim zahtjevima.

Jednoglasnom odlukom donijete su promjene u radnim tijelima tako da je predsjednica NO Ljubica Tršinski ,a voditelj planinara Nenad Krznar

Ad. 10 Razno

Nije bilo prijedloga.

 

IZVANREDNA SJEDNICA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA 08.02.2019.SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

Zapisnik

Izvanredne sjednice UO i NO   Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koji je održan 08.02. 2019. u 19.30 sati, na adresi Hum Zabočki 2a.

Izvanrednom sjednicom NO i UO  Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedava predsjednik udruge  Nenad Krznar.

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Prijedlog dnevnog reda
 8. Usklađivanje evidencija članova i njihovi osobni podaci prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka
 9. Odluka o oslobađanju odgovornosti udruge prema članovima
 10. Odluka o neodržavanju 4.Prvenstva Hrvatske u crossmintonu i međunarodnog turnira Zabok 2019
 11. Razno

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednica/k Ivan Cvetko,član  Zdravko Barlović,član , zapisničarka/r Milena Krznar, ovjerovitelji potpisa Tomislav Premrl, Damir Vuzem.

Ad. 3. Predsjednik/ca verifikacijskog povjerenstva  izvjestila/o   da je na Izvanrednoj sjednici UOi NO   prisutno: 7 članova UO i 3 člana NO

te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik udruge predlaže dnevni red Izvanredne sjednice

Skupština jednoglasno prihvatila dnevni red bez izmjena i dopuna.

 Ad.5. Predsjednik UO  predstavlja Zakon o zaštiti osobnih podataka nakon čega su utvrđeni zakonski okviri koje Udruga treba regulirati.

Ad. 6.Predsjednik daje na prijedlog odluku o oslobađanju odgovornosti udruge prema članovima udruge s kojom se uređuje situacija u slučaju nesretnog slučaja.

Predsjednik daje na glasanje prijedlog koji je jednoglasno prihvaćen

Ad. 7. Predsjednik daje na prijedlog odluku o neodržavanju 4.prvenstva Hrvatske u crossmintonu i međunarodnog prvenstva u Zaboku 2019

Nakon obrazloženja odluke predsjednik daje na glasanje te je jednoglasno prihvaćena odluka

Ad. 8. Razno

Nije bilo prijedloga po ovoj točki.

Zapisnik

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora  Sportsko rekreativne udruge Zagorje, koja je održana 08.11.2018 u ­­17.00 sati, na adresi Andraševac bb, a završila u 20.00 sati.

Sjednicom  NO i UO   Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao predsjednik Upravnog odbora  Nenad Krznar.

Dnevni red

 1. Otvaranje sjednice
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Prijedlog dnevnog reda
 8. Financijsko izvješće za 2018
 9. Izvješće o radu udruge 2018
 10. Izvješće Nadzornog odbora
 11. Prijedlog plana i programa za 2019
 12. Financijski plan za 2019
 13. Rad voditelja grupa
 14. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju osobnih vozila za potrebe udruge i izračun amortizacije
 15. Razno

 

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednica Ljubica Tršinski,član Damir Vuzem, član Robert Burić,  zapisničarka Milena Krznar,ovjerovitelji potpisa Katarina Piculek, Ivan Cvetko

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  nakon utvrđivanja broja članova UO i NO   da je na sjednici   prisutno:

­­6 člana UO i 2 člana NO

te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta sjednica UO i NO može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik NO predlaže dnevni red sjednice

Članovi UO i NO jednoglasno prihvatili dnevni red bez nadopune.

 Ad.5. Predsjednik UO podnio financijsko izvješće u kojem je navedeno:

­­­Prihodi udruge u 2018 god  bili su  3,430.00 kn a rashodi 3,190.00 kn.Udruga na bankovnom računu ima na raspolaganju 250,00 kuna . Crossmintonski klub koji je u ustrojstvenom obliku udruge prihode je imao 4,581.00 kn ,a rashode 2.040,00 kn.Na raspolaganju klub ima 2.541,00 kn

Predsjednik OU nakon što je podnio izvješće stavio je izvješće na raspravu.

U raspravi članovi UO i NO jednoglasno prihvatili financijsko izvješće.

Ad.6. Predsjednik UO podnio izvješće o radu udruge u kojem je navedeno:

Plan i program udruge za 2018 god. u potpunosti se provodio ,a članovi udruge bili su veoma aktivni kroz rekreaciju i sport.

Nakon podnijetog izvješća o radu udruge članovi NO i UO jednoglasno  prihvatili izvješće.

Ad. 7.Predsjednica NO podnijela izvješće o stanju udruge:

U izvješću predsjednica NO navodi da je udruga kroz svoje aktivnosti potaknula članove na rekreaciju i sport . Isto tako organizirali su se sportsko-rekreativni izleti na koje je bio zadovoljavajući odaziv članova.

Nakon izvješća predsjednice NO  u raspravi se došlo do zaključka da udruga prema svojim pravnim aktima provodi svoje aktivnostima tako da nije bilo u 2018 god. problema koje bi narušili rad udruge.

Ad. 8.Prijedlog plana i programa za 2019

Voditelji grupa predložili su plan i program aktivnosti za 2019 i u raspravi donijeto je slijedeće:

Voditelji u svojim grupama za 2019 god predložili su plan i program koji će se prezentirani članovima na Skupštini udruge

Ad. 9.Financijski plan za 2019

PRIHOD:

-članarina……………………..2,500,00 kn

– donacija SZGZ ……………………..5,000,00 kn

UKUPAN PRIHOD=           7,500,00 kn

RASHOD:

–           Trošak vođenja udruge………… 2,300,00 kn

–           Provedba sportske i rekreativne aktivnosti……..5,200,00 kn

UKUPAN RASHOD =                                               7,500.00 kn 

OSTATAK                                                                  0,00 kn

­­­­­­­­AD 10.Rad voditelja grupa

U raspravi o radu voditelja grupa donijeto je slijedeće:

Voditelji grupa zaprimaju prijave na viberu  prilikom organizacije svoje aktivnosti. Rade opis i informacije za članove kada se odlazi na sportsko rekreativni izlet. Izrađuju trošak putovanja i obavještavaju članove o tim troškovima. Administratoru šalju fotografije i tekst nakon provedene aktivnosti.

Ad. 11.Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju osobnih vozila za potrebe udruge i izračun amortizacije

U Pravilniku izvršena su slijedeće izmjene:

Čl.8 Za privatno osobno vozilo određuje se potrošnja goriva u iznosu od 7l/100 km,a za kombi vozilo potrošnja iznosi 9 l /100 km

Čl.9 Ukupan broj prijeđenih kilometara i cestarina kada se radi o putovanju po Hrvatskoj dobiva se uvidom u Interaktivnu kartu HAK-a. Ukupan broj prijeđeni kilometara i cestarina kada se radi o putovanju u inozemstvo dobiva se uvidom u ViaMichelin kartu.

čl. 11 st. 1 briše se članak i mijenja se  : Pravo na amortizaciju vozila ima vlasnik ili vozač u slučaju kada je prijeđeno: 0-200 km = 50 kn, 200-400 km=100 kn, 400-600 km= 150kn, 600 km  i više = 200 kn

čl.12  briše se

čl.14 mijenja se : Ukupni troškovi prijevoza dobiva se izračunom potrošnje goriva i cestarine i amortizacije prema prijeđenim kilometrima po vozilu.

Čl.15 briše se

Ad. 12 Razno

14.11.2018 u 19.30 sati održava se Skupština PD Sveti Rok u Sv.Nedjelji i odlazak članova S.R.U.Z-a ujedno i članova Sv.Rok

02.12.2018  završna fešta za godinu 2018. Dolaze gosti iz PD Sveti Rok i Hrvatski crossmintonski team iz Zagreba. Lovci pripremaju lovački gulaš.Nakon proslave obaveza članova da se ostane i počisti dom.

Dnevni red fešte : u 10.00 sati okupljanje LD Trčka u Grdencima , kondicijsko pješačenje u trajanju oko 2 sata, u 12 sati ručak ,od 13 sati pa do zore fešta.

PRIJAVE ZA FEŠTU DO 20.11.2018. NA VIBER U GRUPI S.R.U.Z.

Na prijedlog Katarine Piculek donijeta je odluka o izradi đepnih kalendara i naljepnica sa logom udruge

08.01.2019 u 17.00 sati IZBORNA SKUPŠTINA u staroj policijskoj zgradi

 

SJEDNICA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA  05.03.2018.

SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

Zapisnik

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora  Sportsko rekreativne udruge Zagorje, koja je održana 05.03. 2018. u 18.00 sati, na adresi Zabok,Kumrovečka br 6, a završila u 20.00 sati.

Sjednicom  NO i UO   Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao predsjednik Upravnog odbora  Nenad Krznar.

Dnevni red

 1. Otvaranje sjednice
 2. Izbor radnih tijela:verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana ),zapisničar,dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 4. Prijedlog dnevnog reda
 5. Tromjesečno izvješće predsjednika udruge
 6. Izvješće predsjednice Nadzornog odbora
 7. Izvješće Povjerenstva o prijemu u članstvo udruge
 8. Izvješće voditelja grupa
 9. Organizacija obljetnice udruge
 10. Plan i program za 3 i 4 mjesec
 11. Razno

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednik Zdravko Novoselec,član Damir Vuzem,član Tomislav Premrl, zapisničarka Ljubica Tršinski, ovjerovitelji potpisa Ivan Cvetko,Zdravko Barlović,

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio   da je na sjednici UO i NO   prisutno:

­­7 člana UO i 3 člana NO

te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta sjednica NO može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik NO predlaže dnevni red sjednice

Članovi UO i NO jednoglasno prihvatili dnevni red i nije bilo dopune dnevnog reda.

 Ad.5. Predsjednik UO podnio tromjesečno izvješće o radu udruge :

Nakon što je pročitan tromjesečni izvještaj kroz koji je prikazan rad radnih tijela kroz tri mjeseca došlo se do zaključka da su kroz različite prijedloge članovi UO i NO unaprijedili  rad udruge.

Predsjednik OU nakon što je podnio izvješće stavio je izvješće na raspravu.

U raspravi članovi UO i NO nisu imali primjedbe i prihvatili su tromjesečno izvješće predsjednika UO

Ad. 6.Predsjednica NO podnijela izvješće o stanju udruge:

U izvješću predsjednica NO navodi da se rad UO temeljio na Poslovniku udruge. Voditelji grupa odgovorno su odrađivali svoje obaveze . Udruga je svoje aktivnosti provodila prema planu i programu udruge.

Nakon izvješća predsjednice NO  u raspravi je konstatirao da se slaže i da nema prigovora na izvješće

Ad. 7.Izvješće Povjerenstva o prijemu u članstvu udruge

Povjerenstvo je prema Poslovniku udruge donijela odluke o novim članovima udruge. Podnosioci zahtjeva koji nisu ispunili kriterije dobili su negativan odgovor. Članovi udruge koji nisu uplatili članarinu do dana određeno Pravilnikom mogu uplatiti članarinu do 01.05 kako je to određeno Statutom. Nakon toga ako nisu ispunili i taj uvjet u slučaju ponovnog ulaska u udrugu moraju podnijeti zahtjev za članstvo u udrugu.

Ad. 8.Izvješće voditelja grupa

Voditelj crossmintona u svojem izvješću izložio zadovoljstvo radom grupe i pohvaljuje Ivana C.i Krunoslava V. Koji su svojim zalaganjem pokazali interes za crossminton.

Voditelji planinara kroz planinarske izlete i kondicijska pješačenja evidentirali su aktivnost članova i utvrdili da je odaziv jako dobar i da u slijedećem planinarenjima bude još više odaziva jer je to u udruzi najveća grupa.

Voditelji Laufera u izvješću  utvrdili da su članovi odazivom na treninge pokazali interes za trčanja bez obzira da li se to radi o treningu koji je određen u planu i programu ili su se sami članovi dogovorili o treningu.

Voditelj MTB biciklizma u planu i programu ima u pripremi interesantne biciklističke rute i biciklijade i kada počne sezona biciklizma čeka se odaziv članova.

Ad. 9.Organizacija obljetnice udruge

Obljetnica udruge biti će održana 13.05.2018 god u lovačkom domu Trčka u Grdencima. U goste biti će pozvani PD Sv.Rok iz Sv.Nedjelje,Radio amateri iz Zaboka,Smuceki iz Zaprešića,Hrvatski crossmintonski klub iz Zagreba, Sportska zajednica grada Zaboka,LD Trčka iz Grdenaca.Gosti dobivaju zahvalnice.Za obljetnicu biti će angažirani svi članovi udruge. Obljetnica se bude aktivno proslavila kroz kondicijsko pješačenje,bicikliranje i crossminton.

Ad. 10.Plan i progran za 3 i 4 mjesec

U 3 mjesecu dva planinarenja na Sljeme i Klek. U 4 mjesecu planinari idu na Ivanščicu,trkači na utrku u Zaprešić i Jurjevec,MTB započeli budu biciklističku sezonu  a crosmintonci idu na turnir u Mađarsku.

Ad. 11. Razno

Radni sastanak UO i NO biti će 04.04.2018 u 19.30 u sjedištu udruge.

Kada se budu stekli uvjeti udruga će organizirati Team building.

Zapisnik

Sa Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora  Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koji je održan 17.11. 2017. u   18.30 sati, na adresi sjedišta udruge Zabok,Hum Zabočki 2a, a završila u 20.30 sati.

Sjednicom Upravnog i Nadzornog odbora  Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedava predsjednik Upravnog odbora  Nenad Krznar.

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Prijedlog dnevnog reda
 8. Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2017
 9. Izvješće o organizaciji sportskih događanja
 10. Raspodjela zadataka članovima UO i NO
 11. Izbor Povjerenstva za prijem u članstvo udruge
 12.  Razno

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednica/k Zdravko Barlović,član Ivan Cvetko,član Tomica Premrl, zapisničarka/k Ljubica Tršinski , ovjerovitelji potpisa Damir Vuzem , Robert Burić

Ad. 3. Predsjednik/ca verifikacijskog povjerenstva  izvjestila/o   da je na sjednici   prisutno:

­­ 7 člana Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora

te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik UO predlaže dnevni red sjednice UO i NO

Prihvačene sve točke dnevnog reda.

 Ad.5. U pisanom obliku članovi UO i NO dobili na uvid izvješće o radu udruge i financijsko izvješće a zatim je započeta  rasprava o izvješćima.

U 2017 god.udruga je odradila večinom aktivnosti prema planu i programu a članovi su bili aktivni.Financijsko izvješče jednoglasno prihvačeno .

Ad. 6. U pisanom obliku članovi UO i NO dobili na uvid Izvješće o sportskim događanjima te je započeta rasprava.

Jednoglasno prihvačeno da su sportska takmičenja organizirana u najboljem redu.

Ad. 7. Predsjednik UO  dao je na prijedlog zadatke koje bi trebali obavljati članovi UO i NO a zatim započeta je rasprava o prijedlozima

Jednoglasno članovi UO i NO prihvatili sve svoje obaveze prema aktivnostima.Određeni su rukovoditelji po aktivnostima tako da su za crossminton rukovoditelji Milena Krznar,Rober Burić,za trčanje rukovoditelji Milena Krznar,Tomislav Prtemrl,Ivan Cvetko,za planinarenje rukovoditelji su Damir Vuzem i Zdravko Barlović i za MTB biciklizam voditelj Nenad Krznar.

 Ad.8 Izbor povjerenstbva za prijem u članstvo udruge predloženi Katarina Piculek i Damir Vuzem što je jednoglasno prihvačeno.

 Ad.9 Razno

Prvi radni sastanak UO i NO je u ponedjeljak 04.12.2017

Zapisnik

S radnog sastanka Upravnog odbora,  koja je održana 28.11.2016 u 19.30 sati, u prostorijama sjedišta    udruge Zabok,Hum Zabočki 2a a završila u  21.30 sati.

Sastankom je predsjedavao Nenad Krznar  predsjednik  Upravnog odbora.

Dnevni red

    1.Otvaranje sastanka i usvajanje dnevnog reda nakon izvješća verifikacijskog povjerenstva

    2.Izbor radnih tijela :

 1. a) verifikacijsko povjerenstvo
 2. b) zapisničar
 3. c) dva ovjerovitelja zapisnika

3.Izvješće verifikacijskog povjerenstva

4.Verifikacija radnog sastanka Upravnog odbora 31.07.2016

5.Analiza organizacije sportskih takmičenja u Krapini i Sv.Križu Začretje

6.Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2016 god.

7.Prijedlog Odluka o financiranju udruge i prijedlog projekta za 2017

8.Prijedlog plana i programa i finacijskog plana udruge za 2017

9.Datum održavanja Godišnje izvještajne Skupštine

10.Pitanja i prijedlozi

Ad. 1. Radni sastanak Upravnog odbora otvorio je predsjednik Upravnog odbora Nenad Krznar i predložio je dnevni red radnog sastanka koji se usvaja nakon što se utvrdi od strane verifikacijskog povjerenstva da li postoji uvjet za radni sastanak Upravnog odbora.Nakon što je verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo da Upravni odbor može donositi pravovaljene odluke , predložen je dnevni red na usvajanje koji je jednoglasno prihvačen.

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani  Jadranka Repovečki, Zoran Komar . Zapisničar je Mak Mario a ovjerovitelja zapisnika su Jadranka Repovečki i Rober Burić.

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da je na sastanku nazočno 5  članova  Upravnog odbora , te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke.Članovi UO Gordana Kraševac i Damir Vuzem svoj nedolazak su opravdali.

Ad. 4. Predsjednik UO je pročitao zapisnik s radnog sastanka od 31.07.2016 , te je zapisnik stavljen na raspravu.

Članovi UO jednoglasno prihvatili zapisnik sa konstatacijom da jedino od plana u organizaciji sportskih natjecanja nije održan turnir u crossmintonu u D.Stubici iz razloga što je Grad D.Stubica otkazala turnir.

Ad. 5. Predsjednik UO nakon što je predočio izvještaj u pismenom obliku članovima Uo izvještaj je stavljen na raspravu.

Nakon analize članovi UO konstatirali da u organizaciji sportskih natjecanja u Krapini i Sv.Križu Začretje sudjelovali aktivno članovi UO i ostali članovi udruge i da prema prijavama za utrku ove godine možemo biti zadovoljni sa odazivom.Što se tiće noćne utrke u Krapini ista se ne stavlja u plan i program za slijedeću godinu iz razloga što organizacija utrke zahtjeva dodatna osiguranja kod organizacije što udruga ne može osigurati. Utrka u S.Križu Začretje slijedeću godinu obilježava 5 godina tako da ova utrka ostaje u planu i programu.

Ad. 6. Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2016 članovi UO dobili u pismenom obliku na uvid od strane predsjednika UO koji je nakon čitanja stavljen na raspravu.

Članovi UO nakon rasprave prihvatili izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2016 god.

Ad. 7. Članovi UO svoje prijedloge o financiranju udruge i projektima za 2017 god.stavili na raspravu.

Nakon što je sa raspravom o prijedlozima o financiranju udruge i projektima za 2017 god. donijet zaključak da sa ovim odlukama usmjeren konkretan cilj udruge.Prijedlozi su prihvačeni a odnose se na Odluku o načinu raspodjele novčanih sredstava , Odluku o financiranju člana udruge prema postignutim sportskim rezultatima,Projekti ;Sport  i rekreacija za sve“ , „Crossminton“ i „MTB I TRAIL liga“

Ad. 8.  Članovi UO predložili plan i program i financijski plan za 2017 god.

Članovi UO prihvatili prijedlog za plan i program i financijski plan za 2017 god i kao takav prijedlog obrazložit će se na slijedečoj Skupštini.

Ad. 9. Datum održavanja Godišnje izvještajne Skupštine

Izvještajna redovna Skupština održat će se u ožujku 2017 god.Datum i vrijeme naknadno će se odrediti.

Ad. 10. Pitanje i razno

Na prijedlog UO plačanje članarine za 2017 obavit će se na način da se članovi udruge putem sms obavijesti o obavezi plačanja članarine.

Mak Mario predložio da se financijska sredstva usmjere na kupnju sportske majice i majice udruge.

Nenad Krznar predložio zbog potrebe organizacije utrke kupnju razglasa.

Prijedlozi će se staviti na glasanje na Izvještajnoj redovnoj Skupštini

 

Zapisničar:                                   Ovjerovitelji  zapisnika:                     Predsjednik UO :

Mario Mak                                      Jadranka Repovečki                          Nenad Krznar

Robert Burić

Nadzorni odbor „Sportsko rekreativne udruge Zagorje“

01.prosinca  2016. godine

Skupština Sportsko rekreativna udruga Zagorje

Predmet:  Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu

Izvješće  o radu – daje se

Nadzorni odbor u sadašnjem mandatu: Mirjana Palčec-predsjednica, Nevenko Škrlec-  član ,Tomislav Benčić – član

Na dan 01.12.2016 god na sastanak Nadzornog odbora odazvali Mirjana Palčec i Nevenko Škrlec, a član NO Tomislav Benčić zbog najave da neće biti više član udruge ne odaziva se na sastanke.

–         Na sastanku  članovi Nadzornog odbora imali su uvid u dokumentaciju poslovnih knjiga . Konstatirano da je Upravni odbor  izvršio večinom zacrtane  ciljeve koji su navedeni u planu i programu rada  kao i financijski plan Udruge za 2016.Onaj dio plana rada i financijski plan koji nije odrađen nije rezultat nemara Upravnog odbora nego utjecaj društvenog faktora.

 1. Iz domene poslovanja udruge i kontrole financijskog izvješća, konstatirali da je ono uredno, točno i transparentno.
 2. Iz mjesečnih izvoda poslovne banke i knjigovodstvenih isprava udruge vidljivo je kamo su se financijska sredstva utrošila i s kojim ciljem.
 3. Blagajnički izvještaj na dan 01. 12. 2016. glasi: Prihod udruge 16.100,00 kn; rashod udruge 15.800,00 kn i ostatak sredstava od 300,00kn. Kontrolirano stanje odgovara blagajničkom izvješću.

Nadzorni odbor je konstatirao da nije bilo kršenja statutarnih, a ni drugih akata Udruge.

Nadzorni odbor:

 1. Mirjana Palčec – predsjednica
 2. Nevenko Škrlec  – član

Nadzorni odbor „Sportsko rekreativne udruge Zagorje“

09.ožujak  2016. godine

 

Skupština Sportsko rekreativna udruga Zagorje

 

Predmet:  Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu

Izvješće  o radu – daje se

 

Nadzorni odbor u sadašnjem mandatu: Mirjana Palčec-predsjednica, Nevenko Škrlec i Tomislav Benčić – članovi

–         Na sastanku  članovi Nadzornog odbora iz  djelokruga svoga rada i ovlasti raspravili su o dosadašnjem sveukupnom radu udruge. Konstatirano je da udruga u svom relativno kratkom vremenu postojanja postigla značajne rezultate. Upravo ti rezultati su dokaz da je Upravni odbor  jako dobro radio i izvršio zacrtane  ciljeve koji su navedeni u planu i programu rada  kao i financijski plan Udruge za 2015.

 1. Iz domene poslovanja udruge i kontrole financijskog izvješća, konstatirali smo da je ono uredno, točno i transparentno.
 2. Iz mjesečnih izvoda poslovne banke i knjigovodstvenih isprava udruge vidi se za svaku kunu gdje je utrošena.
 3. Blagajnički izvještaj na dan 31. 12. 2015. glasi: Prihod udruge 16.858,69 kn; rashod udruge 13.925,58 kn i ostatak sredstava od 2.933,00kn na žiro računu udruge.  Kontrolirano stanje odgovara blagajničkom izvješću.

Nadzorni odbor je konstatirao da nije bilo kršenja statutarnih, a ni drugih akata Udruge.

Nadzorni odbor:

 1. Mirjana Palčec – predsjednica
 2. Nevenko Škrlec  – član
 3. Tomislav Benčić  – član

Zapisnik

S radnog sastanka Upravnog odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koji je održan 31.srpnja 2016. u 20:00 sati, u Zabok, Hum Zabočki 2a, a završio u 21.30 sati

Sastankom Upravnog odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik Upravnog odbora.

Dnevni red :

 1. Otvaranje radnog sastanka
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( dva člana )
 4. zapisničar
 5. ovjerovitelji zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Usvajanje dnevnog reda
 8. Verifikacija radnog sastanka Upravnog od 31.10.2015
 9. Organizacija sportskog natjecanja u Sv.Križu Začretje i Donja Stubica
 10. Priprema i donošenje projekta „Sport i rekreacija za sve „ za Skupštinu
 11.    Donošenja pravilnika o financiranju člana udruge prema postignutim sportskim rezultatima i pravilnika o raspodjeli financijskih sredstva od interesa za udrugu
 12. Razno

Ad. 1. Radni sastanak UO otvorio je i predsjedavao predsjednik UO  Nenad Krznar

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Vuzem Damir –predsjednik verifikacijske komisije , Robert Burić

Jadranka Repovečki –zapisničar ,

Gordana Kraševac i Zoran Komar ovjerovitelji zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da na  radnom sastanku  nazočno 6 članova  Upravnog odbora, te da sukladno Statutu Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke.Član UO Mak Mario opravdao je svoj nedolazak.

Ad. 4. Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red

Ad. 5.  Predsjednik UO nakon što je pročitan zapisnik radnog sastanka UO od 31.10.2015  stavio izvještaj na raspravu.

Kako nije bilo primjedbi izvještaj je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

 

Ad. 6.  Predsjednik UO upoznao ostale članove  o dinamici organizacije utrke te da su  prijave u tijeku i napravljen je video za MTB utrku koji su napravili SMUCEKI iz Samobora( njih 14) .Za utrku udruga ima nekoliko sponzora od Trgocentra za namernice ,ulaznice za bazene u Krapinskim Toplicama, restoran Dunav za pripremu obroka,Strahinjčica za majice. UO za organizaciju utrke dobio obavezu da  osigura dovoljan broj ljudi za organizaciju utrke a ukupno se radi o 28 ljudi. U organizaciji utrke dobili smo pomoć od radio amatera iz Zaboka sa 10 ljudi.Spisak organizacijskog tima treba  dostaviti  predsjedniku UO 15 dana prije utrke. Od Općine SV.Križ Začretje udruga dobiva 2.000 kuna i podmirenje računa za HGSS ,a načelnik Općine osigurao je novčane nagrade u iznosu od 5.600 kuna.Na zahtjev načelnika Općine dan prije glavne utrke u subotu će se organizirati dječja MTB utrka za koju treba osigurati 8 ljudi u organizacijskom timu.Nakon održane dječje utrke u subotu kreće se u trasiranje staze za što je odgovoran predjednik UO koji treba da osigura tim za trasiranje.  Članovi UO Gordana Kraševac i Damir Vuzem preuzeli brigu o dvije okrepne točke,Zoran Komar osigurao je jednu osobu za organizaciju,Jadranka Repovečki i Robert Burić opravdali svoj nedolazak na utrku. Međunarodni turnir u crossmintonu održava se 22.10.2016 u novoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici a sa gradom i TZ Donjom Stubicom u načelu je sve dogovoreno a od strane udruge potreban je manji broj članova za organizaciju turnira- najmanje 6 članova

Ad. 7. Predsjednik UO predstavio je radni materijal projekta „Sport i rekracija za sve“ koji su u pisanom obliku dobili ostali članovi UO u daljnji rad te projekt treba pripremiti za Skupštinu. Projekt će se prijaviti na jedan od natječaja za dodijelu financijskih sredstava .

Ad. 8. Na prijedlog predsjednika UO treba donijeti odluku o financiranju članova udruge prema postignutim sportskim rezultatima i odluku o raspodjeli financijskih sredstva od interesa za udrugu .Odluka o financiranju članova udruge temelji se na postignutim rezulatima koje članovi udruge ostvaruju na raznim sportskim takmičenjima te na taj način simbolično od strane udruge nagrađuje se njihov rezultat a isto tako članovi na natjecanjima  predstavljanjaju S.R.U.Z.-a u Hrvatskoj i Europi.Što se tiče o raspodijeli financijski sredstava za rad udruge pravilnik bi usmjerio i olakšao raspodijelu sredstava .Radni materijal pravilnika dobili članovi UO na uvid te na doradu kako bi se odluke mogle predstaviti na Skupštini.

Ad. 9. Predsjednika UO obratio se  prema članovima UO da za slijedeći radni sastanak pripreme radni materijal za donošenje plana i rada udruge, kao i financijski plan za 2017 god.

 

Zapisničar:

Jadranka Repovečki

Ovjerovitelji zapisnika:

Gordana Kraševac

Zoran Komar

 

predsjednik Upravnog odbora:

Nenad Krznar

 

Zapisnik

S radnog sastanka Upravnog odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koji je održan 31.listopada 2015. u 18:00 sati, u Zabok, Hum Zabočki 2a, a završio u 19.30 sati

Sastankom Upravnog odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik Upravnog odbora.

Dnevni red :

 1. Otvaranje radnog sastanka
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( dva člana )
 4. zapisničar
 5. ovjerovitelji zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Usvajanje dnevnog reda
 8. Verifikacija radnog sastanka Upravnog od 15.01.2015
 9. Razmatranje prijedloga članova udruge za osnivanjem  amaterskog sportskog kluba pod nazivom   Crossmintonski kluba S.R.U.Z.
 10.  Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
 11.    Razno

Ad. 1. Radni sastanak UO otvorio je i predsjedavao predsjednik UO  Nenad Krznar

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Vuzem Damir –predsjednik verifikacijske komisije , Gordana Kraševac-član,Zoran Komar-član

Mario Mak –zapisničar , Robert Burić i Jadranka Repovečki ovjerovitelji zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da na  Skupštini  nazočno 7 članova  Upravnog odbora od  7 s pravom glasa . te da sukladno Statutu Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red

Ad. 5.  Predsjednik UO nakon što je pročitan zapisnik radnog sastanka UO od 15.01.2015  stavio izvještaj na raspravu.

Kako nije bilo primjedbi Izvještaj je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

Ad. 6.  Predsjednik UO pročitao je pismeni zahtjev od strane 8 redovnih članova udruge koji su u zahtjevu zatražili osnivanje amaterskog sportskog kluba u Crossmintonu(brzi badminton)  .

Nakon rasprave UO jednoglasno podržao zahtjev za osnivanjem amaterskog sportskog kluba u Crossmintonu i na navedene okolnosti prema Statutu UO zatražit će održavanje Izvanredne Skupštine zbog donošenja odluke o osnivanju kluba.

Ad. 7. UO donio je odluku o izmjenama i dopunama Statutu koje će biti dostavljene na Izvanrednoj Skupštini.

Ad. 8. Razno-Predsjednik UO podnio je prijedlog za održavanje Izvještajne redovne Skupštine za dan 20.03.2016 god. što je od strane UO jednoglasno prihvačeno.

Zapisničar:

Mario Mak

Ovjerovitelji zapisnika:

Robert Burić

Jadranka Repovečki