Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/14.) i Statuta udruge Skupština Sportsko-rekreativne udruge Zagorje dana 26.02.2015. godine, donosi novi

 

                                                   STATUT

 

                           Sportsko rekreativne udruge Zagorje

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

1.Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi Skupština udruge.Ostali opći akti ako udruga donosi,moraju biti u skladu sa statutom.

2.Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu ; o zastupanju ; o udruživanju udruga i ustrojstveni oblici udruge ; izgledu pečata udruge ; ciljevi i području djelovanja Sportsko rekreativne udruge Zagorje (u daljnjem tekstu: udruga) sukladno ciljevima ;  djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge ; o uvjetima i načinu učlanivanja i prestanku članstva,pravima,obavezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova ; o tijelima udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednice,izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata ; o izboru i opozivu likvidatora udruge ; o prestanku postojanja udruge ; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge : o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge ; o teritorijalnom djelovanju udruge.

 1. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Sportsko rekreativna udruga Zagorje

Skraćeni naziv Udruge je: S.R.U.Z.

Sjedište Udruge je u  Zaboku,Hum Zabočki 2a

III. ZASTUPANJE

Članak 3.

 1. Udrugu zastupa predsjednik udruge.

2.Zamjenik predsjednika udruge u drugim slučajevima predstavlja udrugu.

 1. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika i promjera 35 mm.

Na obodu pečata u gornjem dijelu je ispisan tekst SPORTSKO  REKREATIVNA UDRUGA, dok je u donjem dijelu ispisana riječ ZAGORJE.

Unutar pečata je manji krug u kojem je ispisan skraćeni naziv Udruge S.R.U.Z.

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 5.

1.Udruga se može udružiti u savez,zajednicu,mrežu,kordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.

2.Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije.

3.Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnica,ogranci,klubovi)

4.Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge treba dati najmanje 5 redovnih članova udruge i pismenim zahtjevom predlagatelja prijedlog predaje na razmatranje Skupštini Udruge.

5.Amaterski sportski klub koji je u ustrojstvenom djelu Udruge naziva se „CROSSMINTONSKI KLUB SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE“ ili skraćeno CROSSMINTONSKI KLUB  S.R.U.Z. .

6.Crosssmintonski klub S.R.U.Z. nema svojstvo pravne osobe i djeluje u skladu ovog Statuta.

7.Sportsku pripremu i poduku u Crossmintonskom klubu S.R.U.Z. provodi redovni član udruge koji je osposobljen  za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu , a temeljem Zakona o sport

8.Osnovan je sportsko rekreativni klub u ustrojstvenom djelu Udruge pod nativom”Dics golf klub Sportsko rekreativne udruge Zagorje ili sktraćeno Disc golf klub S.R.U.Z.

9.Sportku pripremu i poduku u Disc golf klubu S.R.U.Z. provodi redovni član udruge koji je osposobljen za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu ,a temeljem Zakona o sportu.

10. Disc golf klub S.R.U.Z. nema svojstvo pravne osobe i djeluje u skladu ovog Statuta.

 1. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 6.

 1. Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro.

2.Udruga je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

3.Udruga je osnovana kao Udruga građana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije.

VII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

1.Djelatnosti Udruge jesu:

-poticanje i promicanje sporta  ;

-razvoju i očuvanju tjelesnog i duševnog zdravlja,održavanje vitalnosti,kvalitete života;

-planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije ;

-sudjelovanje, organizacija i vođenje u sportskim natjecanjima;

-briga o zdravlju i zdrastvenoj zaštiti članova udruge

-poduka i trening u rekreativne i/ili natjecateljske svrhe;

-organiziranje izleta i sličnih akcija:

-ukupnom aktivnosti Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;

-osiguravanje materijalnih sredstava, te trošenje financijskih sredstava u skladu s propisima zakonodavca;

-suradnja s drugim sportskim klubovima i udrugama;

-obavljanje i drugih zadaća koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima , a od interesa su za  sport i rekreaciju.

VIII. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI UDRUGE

Članak 8.

1.Rad udruge je javan, a javnost rada udruge osigurava se pravodobnim i istinitim  obavještavanjem članova udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja udruge.

2.Udruga najmanje jedanput godišnje o svom radu,opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost.

Članak 9.

1.Sjednice tijela udruge ne mogu se zatvoriti za javnost , osim u izuzetnim slučajevima radi narušavanje javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava

 1. ČLANOVI UDRUGE

Članak 10.

1.Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno Zakonu i Statutu .

2.Članom udruge može postati osoba mlađa od 14 godina uz pisanu izjavu o učlanivanju u udrugu koju daje zakonski zastupnik ili skrbnim.

3.Članom udruge može postati osoba s navršenih 14 godina uz pisanu suglasnost koju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

4.Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članak 11.

1.Članstvo u udruzi može biti ;

– redovno

– podržavajuće

– počasno

2.Redovnim članom udruge smatra se osoba koja aktivno sudjeluje u radu tijelima udruge te odlučuje na sjednicama Skupštine.

3.Podržavajući član udruge postaje osoba koja podržava ciljeve i načela rada udruge , a zbog svojih obaveza, mjesta stanovanja ili drugih razloga nije u mogućnosti uplaćivati članarinu i aktivno sudjelovati u radu tijelima uduge.

4.Pravna osoba putem svojeg ovlaštenog predstavnika postaje podržavajući član udruge ali bez prava odlučivanja te prava da bude birana u njezina tijela.

5.Počasne članove udruge predlaže upravni odbor a potvrđuje Skupština

6.Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u njezina tijela.

7.Redovni članovi Udruge radi  ostvarivanja ciljeva utvrđeni ovim Statutom, a posebno radi mogućnosti sudjelovanja članova udruge na sportskim natjecanjima, mogu osnovati amaterski sportski klub u crossmintonu, a sport se temelji na elementima iz badmintona, squasha i tenisa .

Članak 12.

1.Upravni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

2.Članarina se uplačuje jednom godišnje u punom iznosu članarine.

3.Članarina se obavezno uplačuje do 01.05. u tekućoj godini.

4.Uplatom članarine do navedenog datuma u statutu osoba se smatra redovnim članom udruge.

Članak 13.

1.Prava i obaveze članova udruge su:

–  sudjelovati u radu udruge;

–  iznositi svoja mišljenja i prijedloge;

– kao redovni član udruge mogu birati i biti biran u sva tijela udruge i druga tijela drugih organizacija kao predstavnik udruge;

– pridržavati se i provoditi odredbe ovog Statuta i općih akata udruge;

–  čuvanje i podizanje ugleda udruge;

–  bavljenje sportsko – rekreacijskom aktivnošću;

–  čuvanje materijalnih dobara;

–  biti informiran o radu udruge;

–  plaćanje članarine.

Članak 14.

1.Članstvo u udruzi prestaje:

-istupom;

-brisanjem;

-isključenjem;

-smrću.

2.Član dobrovoljno istupa iz udruge.

3.Član koji najmanje dvije godine neopravdano ne sudjeluje u radu Udruge može se brisati iz članstva odlukom Skupštine. Na takvu odluku  član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj slijedećoj sjednici.

4.Član udruge je isključen iz članstva zbog stegovne odgovornosti.

5.Počasno članstvo prestaje smrću ili odlukom Skupštine.

Članak 15.

1.Udruga vodi popis svojih članova sukladno sa Zakonom o udrugama i Statutom

2.Popis članova nalazi se kod predsjednika Upravnog odbora i dostupan svim članovima udruge i nadležnim tijelima

 1. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16.

1.Stegovne mjere prema članovima udruge su isključenje i opomena

2.Član može biti isključen iz udruge:

– isključenjem iz udruge po odluci Skupštine i to ako je član namjerno radio protivno načelima i ciljevima definiranim ovim Statutom;

3.Član koji je isključen iz udruge prema odluci Skupštine može u roku  od petnaest (15) dana,računajući od dana dostave odluke, izraziti žalbu na odluku Skupštini udruge koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

4.Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda udruge iz krajnje nepažnje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti udruzi.

5.Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika udruge i Upravnog odbora. 6.Protiv počasnih članova ne vodi se stegovni postupak, ali na prijedlog predsjednika udruge  može odlučiti o prestanku počasnog članstva.

 1. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

1.Tijela udruge su:

– Skupština;

– Upravni odbor;

– Predsjednik udruge;

– Zamjenik predsjednika udruge

– Nadzorni odbor

XII. SASTAV SKUPŠTINE UDRUGE

Članak18.
1.Skupštinu udruge čine redovni članovi udruge koji neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine i u tijelima udruge na način propisan statutom donose pravovaljane odluke.

2.Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način propisan statutom

3.Na Skupštini mogu biti prisutni podržavajući i počasni članovi udruge koji svojim prijedlozima mogu doprinijeti radu udruge.

XIII.SKUPŠTINA

Članak 19.

1.Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

2.Skupština Udruge:

-donosi Statut udruge, izmjene i dopune Statuta udruge;

-bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razriješuje drugo tijelo udruge koje bira Skupština;

-bira i razrješava druga tijela udruge,ako statutom nije drugačije propisano:

-odlučuje o udruživanju u saveze,zajednice,mreže i druge oblike povezivanja udruge;

– donosi odluke o statusnim promjenama;

-odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge

-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

– bira i opoziva likvidatora udruge

– bira radno predstavništvo Skupštine;

-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu i   financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;

-donosi druge akte i odluke važne za rad udruge;

– donosi stegovne mjere prema članovima udruge

-imenuje počasne članove udruge;

-odluku o osnivanju i prestanku ustrojstvenog oblika Udruge donosi Skupština Udruge

Članak 20.

1.Skupštinom predsjedava predsjednik udruge.

2.U odsutnosti predsjednika Skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika udruge.

3.Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako je nazočno najmanje devet redovnih članova udruge, a  pravovaljene odluke donosi natpolovična većina glasova.

Članak 21.

1.Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

2.Redovna skupština zasjeda najmanje jednom godišnje u povodu odlučivanja o izvješću i završnom računu, te programu i planu udruge.

3.Izborna sjednica Skupštine Udruge održava se svake četiri godine

4.Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se na zahtjev predsjednika udruge, na temelju zaključka Upravnog odbora, ili na temelju pisanog zahtjeva najmanje devet redovnih članova udruge.

5.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

6.O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi  udruge.

XIV.UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

1.Upravni odbor je  izvršno tijelo udruge koje u okviru svojih nadležnosti odlučuje o radu i poslovanju udruge, te druge poslove utvrđene ovim Statutom.

2.Članove Upravnog odbora bira Skupština na mandat od četiri godine

Članak 23.

1.Upravni odbor se sastoji od sedam redovnih članova.

– predsjednik,

– zamjenik predsjednika

– pet redovna člana udruge

Članak 24.

1.Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

– provodi odluke i zaključke Skupštine;

– predlaže sazivanje sjednice Skupštine;

– predlaže donošenje i izmjenu Statuta;

– predlaže Skupštini plan i program razvoja udruge;

– vodi popis članova udruge;

– donosi opći akt kojim odlučuje o članarinama;

– donosi odluke sukladno Statutu udruge;

Članak 25.

1.Upravni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u četiri mjeseca.

2.Upravni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno najmanje pet  člana upravnog odbora , a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja nazočnih  članova Upravnog odbora.

3.Sjednicama Upravnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, upravlja  zamjenik predsjednika Upravnog odbora

4.Sjednice saziva predsjednik Upravnog odbora. Ako to zatraži najmanje tri člana Upravnog odbora, predsjednik je obvezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem roku od deset dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Upravnog odbora.

5.U svom zahtjevu za sazivanje sjednice predlagatelji su obvezni predložiti  dnevni red sjednice.

6.Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

7.O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi  udruge.

 XV.PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 26.

1.Predsjednika udruge bira Skupština  na mandat od četiri godine.

2.Predsjednik udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

3.U slučaju prestanka dužnosti predsjednika udruge do izbora novog, kao privremeni vršitelj dužnosti zamjenjuje ga  zamjenik predsjednika udruge.

4.Predsjednik udruge:

– zastupa i predstavlja udrugu;

odgovara za zakonitost rada udruge;

vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijska izvješća;

odgovoran za financijsko poslovanje udruge, a sukladno sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruge;

-obavlja i druge poslove sukladno sa Zakonom o udruzi , Statutom i aktima udruge;

-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;

-brine o upoznavanju javnosti s radom udruge i njezinih tijela;

-rukovodi radom Skupštine i Upravnim odborom;

-saziva Skupštinu Udruge.

XVI.   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 27.

1.Zamjenika predsjednika udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine.

 1. Zamjenik predsjednika udruge zamjenjuje predsjednika udruge i predsjednika Upravnog odbora kao privremeni vršitelj dužnosti u slučaju spriječenosti predsjednika u obavljanju dužnosti ili do izbora novog.

3.Zamjenik predsjednika udruge predstavlja udrugu.

4.Zamjenik predsjednika udruge po funkciji ujedno i zamjenik predsjednika Upravnog odbora .

5.Za vrijeme obnašanje dužnosti predsjednika udruge , zamjenika predsjednika udruge obavezuje čl.26 t.4 ovog Statuta

XVII. NADZORNI ODBOR

Članak 28.

1.Članovi udruge sami nadziru rad udruge

2.Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Članak 29.

1.Članove Nadzornog odbora bira Skupština na mandat od četri godine .

2.Nadzorni odbor ima predsjednika i dva aktivna člana udruge.

3.Predjednika Nadzornog odobra bira Skupština.

4.Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

5.Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.

6.Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora,  Predsjednik udruge i predsjednik Upravnog odbora ili najmanje devet članova   Skupštine.

7.Tijela udruge dužni su nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke,te omogućiti uvid u dokumente.

Članak 30.

1.Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja udruge, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava udruge.

2.O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Upravni odbor i predlaže mu koje mjere da podzume radi ispravljanja nepravilnosti.

3.Podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i nalazima.

XVIII.NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

1.U slučaju isteka mandata tijela udruge Skupštinu sazivaju 3 redovna člana udruge ili zadnja osoba ovlaštena za zastupanje udruge upisana u Registar udruga.

XIX. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 31.

1.Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština udruge koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

2.Likvidator ne mora biti član udruge.

3.Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registra udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja Udruge iz registra.

4.Nad  udrugom se može provesti i skraćeni likvidacijski postupak, sukladno odredbama Zakona o udrugama.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

1.Udruga prestaje u slučajevima propisanim Zakonom.

2.Razlozi za prestanak rada udruge jesu;

– odlukom Skupštine o prestanku rada udruge

XXI. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINE

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:

-novčana sredstva;

-pokretne stvari;

-nekretnine;

Članak 34.

Udruga stječe imovinu:

-od članarine;

-dobrovoljnih priloga i darova;

-organiziranjem športskih i drugih priredbi;

-prihodom iz proračuna Republike Hrvatske;

-iz proračuna regionalne i lokalne samouprave;

-iz drugih izvora koji su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

XXII. POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 35.

1.U slučaju prestanka rada udruge imovina poklanja se zakladi ili humanitarnoj udruzi,sukladno odluci Skupštine.

2.Ako se u slučaju prestanka postojanja udurge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim Statutom ,preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

XXIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA   UNUTAR UDRUGE

Članak 36.

1.Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u udruzi ili aktivnostima u sklopu djelovanja udruge,članovi se obavezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora

XXIV. TERITORIJALNO DIJELOVANJE UDRUGE

Članak 37.

1.Udruga djeluje na području Krapinsko – Zagorske županije i Grada Zaboka

XXV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

1.Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge. Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor udruge.

Članak 39.

1.Nakon donošenja Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis novog  Statuta u registar udruga.

2.Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut stupa na snagu i objavljuje se na službenim stranicama Udruge.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donešen na sjednici Skupštine 09.05.2013.godine.

U Zaboku,  26.02.2015 godine