Zapisnik

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 13.veljače 2022. u 10:00 sati, u prostorijama udruge na adresi Andraševac,Kamenjak bb, a završila u 11,30

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red

1.Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2.Izbor radnih tijela Skupštine

 1. a) verifikacijsko povjerenstvo
 2. b) zapisničar
 3. c) dva ovjerovitelja zapisnika

3.Izvješće verifikacijskog povjerenstva

4.Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2021 god.

5.Prijedlog plana i programa sportsko-rekreativnih  aktivnosti u 2022

 1. Prijedlog financijskog plana za 2022 godinu.

7.Donošenje Odluke o raspodijeli novčanih sredstava

8.Razno

 

Ad. 2. U radna tijela Skupštine jednoglasno izabrani :

Verifikacijsko povjerenstvo:

1) predsjednica/k:Robert Mikan

 • član povjerenstva Milena Krznar

3) član povjerenstva :Robert Burić

Zapisničar :Miljenko Kovačec

Dva ovjerovitelja zapisnika :Nikola Tušek ,Janko Kmetić

Ad. 3. Predsjednica/k verifikacijskog povjerenstva  izvijestila/o da  na  dan Skupštine udruga prisutno je 11 članova sa pravom glasa od ukupno 17 aktivnih članova  i 5  podržavajućih članova ,te da sukladno čl. 20 t.3 Statuta Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Predsjednik udruge Skupštini predaje izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2021 god.

U 2021 god. u sportskoj rekreaciji aktivno 11 članova, a u rekreativnim aktivnostima 14 članova.

Izvještaj o radu „Sportsko rekreativne udruge Zagorje“

Za razdoblje od  01.01.2021 do 31.12.2021.

 

SPORTSKA REKREACIJA:

 

CROSSMINTON(2)-Zabok, Zagreb (Robert osvoji medalju)

Disc Golf(8) – turniri u Martinuševac,Platak ,Sv.Martin,Varaždin(Medaljeosvajali Anđelko i Tomislav)

Trčanje(12)- Ludbreg-Ceazzy Hill,Bregana-liga,Boroša-Zagreb,Virovitica,MalaErpenja,Duga Resa,Trakoščan.Plitvice,Gačice,Žumberak Trail,Pag Trail Zaprešić-Westgate.(Igor osvojiomedalje u Pagu i Zaprešiću)

 

 REKREACIJA:

 

Planinarenje(2):

Ivanščica

Velebit-Vaganjski vrh

Ferrata:

0

 

MTB Biciklizam(9):

Proljetna Zagorje

Po Zagorju

Uskrsna Turopolje

Istra-Parenzana

Zagorska ljetna

4.Karlovačke rijeke

Biciklijada Gospić

Biciklom po zagorju

Jesenska biciklijada Zagorj

Nakon izvješća  predsjednik udruge ovu točku dnevnog reda stavlja na raspravu.

Nakon rasprave Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće o radu udruge

Financijska sredstva ove godine najviše su se utrošila na kupnju sportskih dresova i opreme za disc golf.

Prihod u 2021 god bio je 8,170.00 kn,a rashod 7,900.00 kn te se višak od 270 kn prenosi u 2022 god.

Nakon rasprave Skupština je jednoglasno prihvatila prihvatila  financijsko izvješće za 2021 god.

Ad. 5.  Prijedlog plana i programa sportsko-rekreativnih aktivnosti  za 2022 godinu predsjednik udruge predstavlja članovima Skupštine.

SPORTSKA REKREACIJA

U sportskoj rekreaciji članovi se u grupama koje su formirane prema sportovima međusobno dogovaraju za treninge i odlazak na takmičenja. Prilikom odlaska na takmičenje treba unaprijed voditi računa da se takmičenje ne održava istog vikenda kada su dvodnevne aktivnosti.

Ovom prilikom udruga pozdravlja i podržava disc golf klub „Stubaki“ kojeg su osnivači članovi iz S.R.U.Z.-a ,radi se o Tomislavu Kačavendi i Anđelku Zrinskom (trenutno na turniru u Varaždinu) koji su u dogovoru sa općinom Stubičke Toplice oko izgradnje disc golf terena.U svakom slučaju suradnja se nastavlja i disc golf klubu „Stubaki“ želimo puno uspjeha i da se realizira izgradnja disc golf terena u Stubičkim Toplicama.

REKREACIJA

Datumi održavanja aktivnosti određeni anketom članova ,a neki su određeni na temelju rezervacija smještaja.

Kod dvodnevnih aktivnosti kada su u pitanju duža putovanja i noćenja članovi se trebaju OBAVEZNO kod prijava  upoznati sa Pravilnikom o planiranju, organiziranju i vođenju sportsko –rekreativne aktivnosti udruge . Pravilnik je važan iz razloga što su odlasci na dvodnevna putovanja limitirana sa 8 članova što je maksimalan broj članova  koji se mogu prijaviti za dvodnevne aktivnosti.  Ukratko prema Pravilniku član koji je aktivan u aktivnosti u kojoj je prijavljen prema planu i programu udruge  prije odlaska na dvodnevne aktivnosti ima prednost prilikom prijave .

Prijedlog za Uskrsnu biciklijadu i Jesensku biciklijadu iznijeli su gosti Skupštine Brzići što je jednoglasno prihvačeno.

Nakon prijedloga predsjednik udruge ovu točku dnevnog reda stavlja na raspravu.

Nakon rasprave Skupština je jedenoglasno prihvatila Plan i program  za 2022 god

 

Ad. 5.  Prijedlog financijskog plana  za 2022 godinu predsjednik udruge predstavlja članovima Skupštine.

Predsjednik prema prijedlogu plana i programa za 2021 god predložio je financijsi plan za 2022 koji se sastoji od prihoda i rashoda od 7,820.00 kn.

Nakon financijskog prijedloga Skupština je jednoglasno prihvatila financijski plan za 2022 god.

Ad.6. Donošenje Odluke o raspodijeli novčanih sredstava

Prema Skupštini podnijet je prijedlog za donošenje Odluke o raspodjeli novčanih sredstava a Skupština je jednoglasno prihvatila Odluku.

Predsjednik udruge ovu točku dnevnog reda stavlja na raspravu.

Ad.7. Razno

­Sljedeće godine 08.05.2023 godine obilježava se 10 GODINA UDRUGE.

Tog dana održat će se i Izborna Skupština. Razriješit će se tijela udruge svojih mandata i izabrati će se novi članovi u radna tijela .Da bi udruga i dalje funkcionirala na Izbornoj Skupštini treba biti najmanje 10 članova sa uplaćenim članarinama kako bi mogla biti birana radna tijela udruge.

Na obljetnicu udruge biti će pozvani gosti tako da samu pripremu Skupštine odraditi će Upravni odbor koji će održati sastanak u drugom mjesecu 2023.

Na kraju Skupštine predsjednik udruge sa zadovoljstvom naglasio prisutnost „Brzića“ iz Zagreba s kojima smo dvije godine u suradnji i prijateljskim odnosima .Znak pažnje i za daljnju suradnju udruga uručila je prigodne poklone za trajnu uspomenu.

 

Zapisnik

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 01.12. 2019 god. u 17:00 sati, u prostorijama LD „Trčka“ u Grdencima , a završila u 19.00 sati

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red :

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo
 4. zapisničar
 5. ovjerovitelj zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Izvješće Nadzornog Odbora
 8. Prezentacija plana i programa za 2020
 9. Financijsko izvješće 2019 i financijski plan2020
 10. Polica osiguranja za članove udruge
 11. Zahtjev članova za osnivanje Disc golf kluba
 12. Donošenje odluke o osnivanju Disc golf Kluba
 13. Pitanje i prijedlozi

 

. Ad. 1. Skupštinu je otvorio i predsjedavao predsjednik udruge Nenad Krznar

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Robert Burić –predsjednik verifikacijske komisije , Žarko Tršinski-član

Ana Ljubej –zapisničar , Zdravko Đurđan i Ljubica Tršinski ovjerovitelj zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  utvrdio da je na  Skupštini  nazočno 26 redovnih članova  udruge , te da sukladno Statutu Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Nakon što je predsjednica Nadzornog odbora Ljubica Tršinski podnijela izvješće o radu i stanju udruge Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.

Ad. 5.  Voditelji ekipa u sportskoj rekreaciji Robert Burić i Nenad Krznar  prezentirali su svoje planove i programe u 2020 godini , a nakon toga što članove očekuje u rekreaciji od  planinarenja,biciklizma  voditelji Žarko Tršinski,Zdravko Đurđan i Nenad Krznar predstavili su planove i programe . Skupština je predložen plan i program udruge za 2020 god. jednoglasno prihvatila.

Ad. 6. Predsjednik udruge Nenad Krznar podnio je financijsko izvješće za 2019 i prijedlog financijskog plana za 2020 godinu na a Skupština je oba izvješća jednoglasno prihvatila.

Ad. 7. Članovi udruge od strane predsjednika udruge Nenada Krznara dobili su informaciju o situaciji koja se odnosi na samo osiguranje članova u udruzi od nesretnih slučaja prilikom aktivnosti i koje  pravne norme udruga mora ispuniti tako da za sada udruga nije u mogućnosti sklopiti ugovor sa osiguravajućem društvom . Članovi prilikom odlaska na bilo koju aktivnost osobno prema svojoj procijeni ugovaraju policu osiguranja.

Ad. 8. Zahtjevom 5 redovnih članovi udruge  prema Skupštini uputili na glasanje za osnivanje u ustrojstvenom dijelu udruge sportsko rekreativni klub pod nazivom „Disc golf klub S.R.U.Z.“Članovi tog kluba aktivno bi sudjelovali u sportskim natjecanjima a isto tako članovi bi i rekreativno se bavili tim sportom. Radi se o bacanju  letećih diskova (frizbija) pod određenim pravilima. Klub isto tako podnio bi zahtjev za članstvo u Hrvatski flying disc savez .

Ad. 9. Skupština je donijela odluku o osnivanju Disc golf kluba S.R.U.Z u  ustrojstvenom dijelu udruge i jednoglasno prihvatila zahtjev 5 redovnih članova .

                                                                                         ZAPISNIK

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 01.12. 2019 god. u 17:00 sati, u prostorijama LD „Trčka“ u Grdencima , a završila u 19.00 sati

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red :

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo
 4. zapisničar
 5. ovjerovitelj zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Izvješće Nadzornog Odbora
 8. Prezentacija plana i programa za 2020
 9. Financijsko izvješće 2019 i financijski plan2020
 10. Polica osiguranja za članove udruge
 11. Zahtjev članova za osnivanje Disc golf kluba
 12. Donošenje odluke o osnivanju Disc golf Kluba
 13. Pitanje i prijedlozi

 

 

. Ad. 1. Skupštinu je otvorio i predsjedavao predsjednik udruge Nenad Krznar

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Robert Burić –predsjednik verifikacijske komisije , Žarko Tršinski-član

Ana Ljubej –zapisničar , Zdravko Đurđan i Ljubica Tršinski ovjerovitelj zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  utvrdio da je na  Skupštini  nazočno 26 redovnih članova  udruge , te da sukladno Statutu Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Nakon što je predsjednica Nadzornog odbora Ljubica Tršinski podnijela izvješće o radu i stanju udruge Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.

Ad. 5.  Voditelji ekipa u sportskoj rekreaciji Robert Burić i Nenad Krznar  prezentirali su svoje planove i programe u 2020 godini , a nakon toga što članove očekuje u rekreaciji od  planinarenja,biciklizma  voditelji Žarko Tršinski,Zdravko Đurđan i Nenad Krznar predstavili su planove i programe . Skupština je predložen plan i program udruge za 2020 god. jednoglasno prihvatila.

Ad. 6. Predsjednik udruge Nenad Krznar podnio je financijsko izvješće za 2019 i prijedlog financijskog plana za 2020 godinu na a Skupština je oba izvješća jednoglasno prihvatila.

Ad. 7. Članovi udruge od strane predsjednika udruge Nenada Krznara dobili su informaciju o situaciji koja se odnosi na samo osiguranje članova u udruzi od nesretnih slučaja prilikom aktivnosti i koje  pravne norme udruga mora ispuniti tako da za sada udruga nije u mogućnosti sklopiti ugovor sa osiguravajućem društvom . Članovi prilikom odlaska na bilo koju aktivnost osobno prema svojoj procijeni ugovaraju policu osiguranja.

Ad. 8. Zahtjevom 5 redovnih članovi udruge  prema Skupštini uputili na glasanje za osnivanje u ustrojstvenom dijelu udruge sportsko rekreativni klub pod nazivom „Disc golf klub S.R.U.Z.“Članovi tog kluba aktivno bi sudjelovali u sportskim natjecanjima a isto tako članovi bi i rekreativno se bavili tim sportom. Radi se o bacanju  letećih diskova (frizbija) pod određenim pravilima. Klub isto tako podnio bi zahtjev za članstvo u Hrvatski flying disc savez .

Ad. 9. Skupština je donijela odluku o osnivanju Disc golf kluba S.R.U.Z u  ustrojstvenom dijelu udruge i jednoglasno prihvatila zahtjev 5 redovnih članova .

Zapisničar:                                                                                         Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Ljubej                                                                                              Zdravko Đurđan

Ljubica Tršinski

predsjednik udruge:Nenad Krznar

 

 

  ZAPISNIK

          sa Izborne Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje održane 08.01.2019 god.

                                   DNEVNI RED:

   1.Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog red

   2.Izbor radnih tijela Skupštine:

    a) verifikacijsko povjerenstvo

    b) zapisničar

    c) dva ovjerovitelja zapisnika

    3.Izvješće verifikacijskog povjerenstvo

   4.Izvješće predsjednice NO o stanju udruge

   5.Izvješće i rasprava o radu udruge i financijsko izvješće za 2018 god

   6.Izbor predsjednika udruge i drugih članova radnih tijela

   7.Plan i program rada udruge 2019 god.

   8..Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava za 2019  god.

   9.Donošenje odluke o partnerstvu

   10.Razno

     Ad.1. Predsjednik udruge Nenad Krznar otvara Skupštinu i predlaže dnevni red.

      Nakon što je predsjednik udruge predložio dnevni red Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red i nije bio prijedloga za nove točke dnevnog reda.

        Ad.2.Predsjednik udruge predlaže članove udruge za radna tijela Skupštine.

        Prijedlozi za:

       2.)verifikacijsko povjerenstvo:

 1. a) Barbara Tršinski Veverec                      predsjednica/k

         b)­­ Krunoslav Varžić                                 član

 1. c) Marina Lež Vdović                                član

      3.)zapisničar/ka

 1. a) Ljubica Tršinski

      4.)ovjerovitelji zapisnika

 1. a) Mara Margetić
 2. b) Zdravko Đurđan

  Skupština jednoglasno prihvatila prijedloge za izbor radnih tijela

 Ad.3.Predsjednica/k verifikacijskog povjerenstva daje izvješće o prisutnošću redovnih članova udruge.

Predsjednica/k verifikacijskog povjerenstva  nakon što je uvidom u popis redovnih članova koji su prisutni na Skupštini utvrdila da je prisutno  25  redovnih članova,  te prema prema izvješću verifikacijskog povjerenstva Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad.4. Predsjednica NO predaje izvješće o stanju udruge.

U izvješću je konstatirano da nije bilo kršenja Statutarnih , a niti drugih akata udruge.

Predsjednik udruge daje na glasovanje  izvješće predsjednice NO

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće NO

Ad.5. Predsjednik udruge Nenad Krznar predaje izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018 god.

U izvješću predsjednik navodi da je udruga bilo vrlo aktivna i da je kroz godinu ukupno imala 43 aktivnosti kroz trčanje,biciklizam,planinarenje i crossminton.

U financijskom izvješću stoji da je u 2018 god udruga imala prihode 9,380.0 kn a rashode 7,220.00 kn te na računu udruge na raspolaganju su novčana sredstva u iznosu od 2,590.00 kn.

Ad.5 Rasprava o izvješćima za 2018 godinu

Nakon izlaganja izvješća o radu udruge i financijskog izvješća nije bilo rasprave.

Predsjednik udruge daje na glasovanje izvješće o radu i financijskom izvješću

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće o radu udruge i financijsko izvješće.

Ad.6. Skupština donosi odluku o razrješavanju predsjednika udruge,UO i NO

Predsjedniku udruge i članovima UO i NO istekao mandat i odlukom Skupštine prestaje rad radnih tijela.

Radno predsjedništvo nastavlja sa radom Skupštine i predlaže redovnim članovima udruge da se kandidiraju ili prijedlozima predlože za izbor predsjednika udruge.

Nakon što je izvršeno glasanje kandidata za radna tijela udruge izabrani su :

Predsjednik udruge : Nenad Krznar

Dopredsjednik udruge_: Robert Burić

Članovi UO: Milena Krznar, Vuzem Damir,Zdravko Barlović,Tomislav Premrl,Ivan Cvetko

Članovi NO: predsjednica Katarina Piculek,član Ljubica Tršinski i Žarko Tršinski

Ad.7. Plan i program rada udruge 2019 god.

Voditelji svojih grupa predstavili su plan i program za cijelu godinu i kao takav plan Skupština je jednoglasno prihvatila

Ad.8. Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava za 2019  god.

Predsjednik udruge predložio je financijski plan za 2019 god i kao takav plan Skupština je jednoglasno prihvatila

Ad.9. Donošenje odluke o partnerstvu

Predsjednik udruge nakon što je izvršena prezentacija partnerstva Skupštini je predložio za partnerstvo „HAPPY TIME SPORT CAFFE“  što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Ad.10. Razno

Na prijedlog predsjednika udruge Skupština je prihvatila da se održi team building i to na rafftingu na Mrežnici.Termin će se naknadno donijeti.

 

 

IZVANREDNA SKUPŠTINA  05.11.2017.

SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

Zapisnik

S Izvanredne Skupštine  Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koji je održan 05.11. 2017. u   15.00 sati, na adresi Zabok,Matije Gubca bb(stara policijska zgrada ), a završila u 17.20 sati.

Izvanrednom Skupštinom  Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedava predsjednik udruge  Nenad Krznar.

Dnevni red

1.        Otvaranje Skupštine

2.        Izbor radnih tijela:

a)    verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )

b)    zapisničar

c)    dva ovjerovitelja zapisnika

3.        Izvješće verifikacijskog povjerenstva

4.        Prijedlog dnevnog reda

5.      Donošenje Poslovnika udruge

6.      Donošenje Pravilnika o izboru članova u radna tijela

7.      Opoziv svih radnih tijela u udruzi.

8.      Izbor novih članova u radna tijela udruge

9.      Povečanje članarine.

10.    Razno

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su izabrani

Verifikacijsko povjerenstvo : predsjednica Katarina Piculek,član Ivan Cvetko,član Tomislav Premrl, zapisničarka Iva Komar , ovjerovitelji potpisa Dubravka Tuđa , Zdravko Barlović

Ad. 3. Predsjednik/ca verifikacijskog povjerenstva  izvjestila/o   da je na Izvanrednoj Skupštini   prisutno:

 ­­ 21 člana udruge

 te da sukladno čl. 25 t.2 Statuta Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4.  Predjednik udruge predlaže dnevni red Izvanredne Skupštine

Skupština jednoglasno prihvatila dnevni red bei izmjena i dopuna.

 Ad.5. U pisanom obliku članovi Skupštine dobili na uvid prijedlog o Poslovniku udruge koji je stavljen na raspravu nakon što je Predsjednik udruge obrazložio razloge donošenja Poslovnika udruge.

Skupština je uz raspravu po poglavljima predloženog Poslovnika jednoglasno prihvatila Poslovnik koji stupa na snagu današnjim danom.

Prilikom rasprave o Poslovniku  član udruge Zdravko Novoselec dao je primjedbu da predsjednik udruge treba pričekati sa brojanjem ruku a onda donijeti zaključak da je jednoglasno prihvačeno. Primjedba je od strane Skupštine prihvačena te je predjednik ispravio svoj propust.

Ad. 6. U pisanom obliku članovi Skupštine dobili na uvid prijedlog Pravilnika o izboru članova u radna tijela udruge koji je stavljen na raspravu nakon što je Predsjednik udruge obrazložio razloge donošenja Pravilnika o izboru članova u radna tijela.

Skupština nakon rasprave jednoglasno prihvatila Pravilnik.

Ad. 7. Predsjednik udruge dao je na prijedlog da se opozovu sva radna tijela udruge i da se prema novom Pravilniku o izboru članova u radna tijela izaberu novi članovi u radna tijela.

 Predsjednik udruge nakon što je dao obrazloženje zbog čega daje na glasovanje o opzivu svih radnih tijela Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog i na taj način opozvana su sva radna tijela koja su bila trenutno na funkciji.

Ad. 8.Nakon što su su opozvana sva radna tijela udruge prema Pravilniku o izboru  članova u radna tijela rad Izvanredne Skupštine preuzima Izborno povjerenstvo .

Skupština je donijela odluku da je predsjednica/k  Izbornog  povjerenstva Mirela Šantek, i dva člana Izbornog povjerenstva Ljubica Tršinski i Mislav Bogović.

Prema Pravilniku predjsednica Izbornog povjerenstva skrenula pažnju na točku 10 ovog Pravilnika te je članica Jadranka Repovečki uz obrazloženje dala prijedlog da se briše sa popisa kandidata za izbor u radna tijela što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Člna udruge Zoran Komar naknadno je stigao na Izvanrednu Skupština a pošto je bio već brisan sa glasačkog listića isti je rukom dopisan na glasački listić.

Član Mario Mak pristupio po završetku glasovanja tako da nije mogao pristupiti glasovanju

Predsjednica/k Izbornog povjerenstva prema Pravilniku o izboru članova u radna tijela utvrdila da je glasački materijal ispravan prema Pravilniku i da Skupština može započeti sa glasanjem.

 Rezultati glasanja za radna tijela :

Predsjednica/k udruge   NENAD KRZNAR
zamjenica/k predsjednika udruge  ROBERT BURIĆ
predjednica/k Nadzornog odbora  KATARINA PICULEK
članovi Upravnog odbora
MILENA KRZNAR, DAMIR VUZEM , IVAN CVETKO, TOMISLAV PREMRL,ZDRAVKO BARLOVIĆ
članovi Nadzornog odbora LJUBICA TRŠINSKI, ZDRAVKO NOVOSELEC

Predsjednica/k Izbornog povjerenstva prema Pravilniku o izboru članova u radna tijela prema čl.15 ovog Poslovnika svaki izabrani član potvrđuje svoj mandat.

Svaki novoizabrani član u radna tijela potvrdio je svoj pristanak tako da je Skupština jednoglasno prihvatila sve novo izabrabe članove u radna tijela udruge.

Ad. 9.  Prijedlog za povečanje članarine za 2018 gpd od strane  predjsednika udruge bio je 100 kuna a od člana udruge Zdravka Novosela prijedlog je bio 150 kuna.

Skupština je jednoglasno prihvatila da članarina za 2018 godinu iznosi 100 kuna.

Ad. 10. Razno

Na prijedlog predsjednika udruge da se informatičaru sa dosadašnjih 300 kuna  novčana sredstva povise na 400 kuna godišnje za održavanje web stranicu,a Skupština je predložila da naknada bude 500 kuna godišnje što je jednoglasno prihvačeno.

Član udruge Zdravko Novoselec dao je primjedbu i prijedlog da prilikom organizacije utrke startni brojevi trkača budu raspoređeni prema kategorijama .Skupština prijedlog prihvatil.

Zapisničarka:  Iva Komar

Ovjerovitelj zapisnika:  Dubravka Tuđa  Zdravko Barlović

 

Zapisnik

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 22.siječnja 2017. u 15:00 sati, u prostorijama lovačkog doma „Trčka“ u Grdencima, a završila u 21.00sati.

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Verifikacija Skupštine održana 2016
 8. Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće 2016 god.
 9. Prijedlog Odluka o financiranju udruge i odluke o financiranju članova prema sportskim rezultatima i prijedlog Pravilnika o korištenju privatnih osobnih vozila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila
 10. Prijedlog projekta za 2017 god.
 11. Prijedlog plana i programa i financijskog plana za 2017 god.
 12. Proslava 5 .obljetnice udruge
 13. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1.Predsjenik udruge Nenad Krznar otvorio je rad Skupštine i predložio članove za izbor radnih tijela Skupštine.

Ad. 2. U verifikacijsko povjerenstvo su jednoglasno izabrani

 1. ­Dražen Komar  predsjednik/ca povjerenstva
 2. Đurđan Martina član  povjerenstva
 3. Dubravka Tuđa član povjerenstva

        -za zapisničara jednoglasno izabran Kristina Pečnik

        – za dva ovjerovitelja zapisnika jednoglasno izabrani Ljubica Tršinski i Marko Veseljak

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da je na  Skupštini prisutno 25 članova  s pravom glasa i podržavajućih članova 12. Sukladno čl. 20 t.3 Statuta udruge Skupština može donositi pravovaljane odluke. Nakon izvještaja verifikacijskog povjerenstva predsjednik udruge stavlja na glasanje dnevni red .

Skupština jednoglasno prihvatila dnevni red.

Ad. 4.  Izvještaj zapisnika sa izvještajne godišnje Skupštine  2016 pročitan od strane predjesnika udruge te je izvještaj stavljen  na raspravu.

Skupština jednoglasno prihvatila zapisnik sa Skupštine 2016 god.

Ad. 5. Izvješće o radu Udruge i financijsko izvješće za 2016 god.u pisanom obliku svaki član dobio na uvid te je izvještaj stavljen na raspravu.

 Udruga je prema planu i programu za 2016 god. ostvarila  svoje ciljeve tako da se može zaključiti da je udruga kroz godinu bila veoma aktivna.Prihohod za 2016 god bio je 16.100.00 kuna,a rashod novčanih sredstava iznosio je 15.800,00 kuna.

Izvješća su jednoglasno prihvačena od članova Skupštine.

Ad. 6. Članovi udruge u pismenom obliku dobili prijedlog Odluka o financiranju udruge i financiranju članova udruge prema sportskim rezultatima  te prijedlog Pravilnika o korištenju privatnih osobnih vozila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila .Prijedlog Odluka i Pravilnika stavljen na raspravu.

Odluke i Pravilnik jednoglasno prihvačen od Skupštine

Ad. 7.U pisanom obliku članovi udruge dobili na uvid prijedlog projekata za 2017 god.koji je stavljen na raspravu.

Projekt pod nazivom „Sport i rekreacija za sve“ prihvačen od Skupštine. Nakon prihvačenog projekta Skupština je formirala Organizacijski tim za provedbu projekta

Ad. 8.  Prijedlog plan rada i financiranje udruge za 2017 godinu članovi udruge na samoj Skupštini dobili u pismenom obliku .Prijedlog je stavljen na raspravu.

Plan i program jednoglasno prihvačen od Skupštine.Financijski plan za 2017 u prihodima i rashodima iznosi 11.800 kuna i kao takav prihvačen od Skupštine .Jenoglasno je prihvačeno da  iznos od 4.500 kuna upotrijebi za kupnju razglasa,sportskih majica i majice udruge te sitotisak za majice.

Ad. 9. Proslava 5.obljetnice udruge stavljena na raspravu.

Jednoglasno prihvačeni prijedlog za proslavu 5.obljetnice udruge ,a Skupština je jednoglasno prihvatila da za proslavu obljetnice utroši ukupno do 4.500 kuna . Jedan dio troškova podmirit će članovi udruge u iznosu od 50 kuna po članu udruge. Članice udruge preuzimaju obavezu priprema kolača.

 Ad.10.Pitanja i razno Prijedloga i pitanja nije bilo.

Zapisničar:

Kristina Pečnik

Ovjerovitelji zapisnika: Ljubica Tršinski, Marko Veseljak

 

Zapisnik

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 20.ožujka 2016. u 17:00 sati, u društvenim prostorijama Oroslavje,Kamenjačka ulica bb, a završila u 19.30 sati

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela:
 3. verifikacijsko povjerenstvo ( tri člana )
 4. zapisničar
 5. dva ovjerovitelja zapisnika
 6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 7. Usvajanje dnevnog reda
 8. Verifikacija Skupštine održana 2015
 9. Izvješće o radu udruge u 2015 god.
 10. Finacijsko izvješće za 2015 god.
 11. Izvješće Nadzornog odbora
 12. Prijedlog plan rada i financiranje udruge u 2016 god.
 13. Odluka o prelasku vođenja dvojnog knjigovodstva u jednostavno knjigovodstvo
 14. Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija
 15. Razno

 

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Anton Borovečki –predsjednik verifikacijske komisije , Katarina Piculjek-član,Nikolina Brozović-član

Kristina Blažinić –zapisničar , Mirjana Tuđa i Robert Burić ovjerovitelji zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da na  Skupštini  nazočno 33  članova  udruge od  29 s pravom glasa . te da sukladno čl. 20 t.3 Statuta Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red

Ad. 5. Kako je Izvještaj o Skupštini održanoj 17.05.2015 i 31.10.2015 objavljen na internetskoj stranici Udruge, Predsjednik je odmah stavio Izvještaj na raspravu.

Kako nije bilo primjedbi Izvještaj je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

Ad. 6. Izvješće o Radu Udruge za 2015 objavljen na internetskoj stranici Udruge, i na samoj Skupštini članovi  izvješće dobili u pismenom obliki  predsjednik je odmah stavio izvješće na raspravu .

Na izvješće nije bilo primjedbi te je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

Ad. 7. Financijsko izvješće  za 2015, članovi udruge na samoj Skupštini dobili u pismenom obliku izvještaj ,a isto tako objavljen na internetskoj stranici Udruge, predsjednik je odmah stavio izvješće na raspravu.

Financijsko izvješće jednoglasno prihvačeno.

Ad. 8. Izvještaj Nadzornog odbora iznio je i predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Palčec.

 Izvještaj je Skupština jednoglasno prihvatila.

Ad. 9.  Prijedlog plan rada i financiranje udruge za 2016 godinu članovi udruge na samoj Skupštini dobili u pismenom obliku ,a isto tako objavljen na internetskoj stranici Udruge, . Predsjednik je odmah stavio prijedlog na raspravu .

Plan rada i financijski plan za 2016 god. Skupština jednoglasno usvojen.

Ad. 10. Predsjednik Udruge predložio da Skupština donese Odluku o prelasku vođenja dvojnog knjigovodstva u jednostavno knjigovodstvo.Nakon što je predsjednik udruge Skupštini dao obrazloženje prijedloga .

Skupština je jednoglasno prihvatila odluku o prelasku vođenja knjigovodstva u jednostavno knjigovodstvo od 2017 god., a predsjednik udruge preuzima vođenje jednostavno knjigovodstvo.

Ad.11. Predsjednik udruge predstavlja i obrazlaže Samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija.Nakon što je predsjednik popunio Upitnik o funkcioniranju nju sustava financijskog upravljanja i kontrola  članovi  Skupštine primili su na znanje.

Ad.12. Razno – Željka Benčić iznosi da pojedini članovi udruge trebali se malo više odazivati na aktivnosti . Predsjednik udruge predlaže kupnju majice udruge što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Zapisničar:

 Kristina Blažinić

Ovjerovitelji zapisnika:Mirjana Tuđa , Robert Burić

 

ODLUKU

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE 

Članak 1.

 

U Statutu Sportsko rekreativne udruge Zagorje od 26. veljače 2015. godine, donose se slijedeće nadopun

     Članak 2.

 

U članku 5. dodaje se točka 4 koja glasi:

Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge treba dati najmanje 5 redovnih članova udruge i pismenim zahtjevom predlagatelja prijedlog predaje na razmatranje Skupštini Udruge.

U članku 5. dodaje se točka 5 koja glasi:

Amaterski sportski klub koji je u ustrojstvenom djelu Udruge naziva se „CROSSMINTONSKI  KLUB SPORTSKO  REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE“ ili skraćeno CROSSMINTONSKI KLUB S.R.U.Z. .

U članku 5. dodaje se točka 6 koja glasi:

Crosssmintonski  klub S.R.U.Z. nema svojstvo pravne osobe i djeluje u skladu ovog Statuta.

U članku 5. dodaje se točka 7 koja glasi:

Sportsku pripremu i poduku u Crossmintonskom klubu S.R.U.Z. provodi redovni član udruge koji je osposobljen  za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu , a temeljem Zakona o sportu.

  Članak 3.

U članku 11. dodaje se točka 7 koja glasi:

Redovni članovi Udruge radi  ostvarivanja ciljeva utvrđeni ovim Statutom, a posebno radi mogućnosti sudjelovanja članova udruge na sportskim natjecanjima,  mogu osnovati amaterski sportski klub u crossmintonu, a sport se temelji na elementima iz badmintona, squasha i tenisa .

  Članak 4

U članku 19.  točka 2 dodaje se stavak 14 koji glasi:

Odluku o osnivanju i prestanku ustrojstvenog oblika Udruge donosi Skupština Udruge.

        Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

U Zaboku, 31. listopad 2015. Godine

                                                                                                                                                                                           Predsjednik udruge:

                                                                                                                                                                                               Nenad Krznar

 

ZAPISNIK

sa Izborne Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje održane 17.05.2015 god.

DNEVNI RED:

            1.Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog red

            2.Izbor radnih tijela Skupštine:

 1.  a) radno predsjedništvo
 2. b) verifikacijsko povjerenstvo
 3.  c) zapisničar
 4. d) dva ovjerovitelja zapisnika

           3.Izvješće verifikacijskog povjerenstva

           4.Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2014 god.

           5.Rasprava o izvješću o radu i financijskom izvješću za 2014 god.

           6.Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014 god.

           7.Donošenje odluke o razrješavanju predsjednika udruge,Upravnog odbora

           8.Izbor predsjednika udruge

           9.Izbor zamjenika predsjednika udruge

            10.Izbor Upravnog odbora

            11.Izbor Nadzornog odbora

            12.Plan i program rada za 2015 god.

            13.Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava za 2015  god.

            14.Pitanja i prijedlozi

         Ad.1. Predsjednik udruge Nenad Krznar otvara Skupštinu i predlaže dnevni red.

          Nakon što je predsjednik udruge predložio dnevni red Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red i nije bio prijedloga za nove točke dnevnog reda.

        Ad.2.Predsjednik udruge predlaže članove udruge za radna tijela Skupštine.

        Prijedlozi za:

     1.)radno predsjedništvo:

 1. ­­­­­­­­Mak Ivica                             predsjednik
 2. Zdravko Novoselac član

                2.)verifikacijsko povjerenstvo:

                a)Željka Benčić                                          predsjednik

                b)­­Anton Borovečki                                     član

                c)Zoran Komar                                          član

                3.)zapisničar

                a)Ivan Šemnički

                4.)ovjerovitelji zapisnika

 1. a) Robert Mikan
 2. b) Martina Tuđa

                 Skupština jednoglasno prihvatila prijedloge za izbor radnih tijela

 Ad.3.Predsjednik verifikacijskog povjerenstva daje izvješće o prisutnošću redovnih članova udruge.

Predsjednica verifikacijskog povjerenstva Željka Benčić nakon što je uvidom u popis redovnih članova koji su prisutni na Skupštini utvrdila da je prisutno 17  redovnih članova  te prema prema izvješću verifikacijskog povjerenstva Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad.4. Predsjednik udruge Nenad Krznar daje izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014 god.

U 2014 god. udruga je imala prihode od članarine 850.00 kuna, iz proračuna Sportske zajednice hrada Zaboka 1.000.00 kuna, donacija općina/gradova 12.000 kuna i prijenos sredstva iz 2013 god. 1.126.00 kuna ukupno 14.976.00 kuna.

Rashodi u 2014 god. odnose se na ugovorne obaveze Zagrebačke banke 560.00 kuna ,troškovi službenog puta-odlazak na takmičenja 2.080.00 kuna,organiziranje sportskih takmičenja 11.500.00 kuna i usluge promidžbe i web stranica 500.00 kuna ,ukupno 14.640.00 kuna.

Ad.5.Rasprava o izvješćima za 2014 godinu

Nitko se nije javio za raspravu.

Ad.6.Predsjednik udruge daje na glasovanje točku br 4

Skupština jednoglasno prihvatila financijsko izvješće za 2014 god

Ad.7. Skupština donosi odluku o razrješavanju predsjednika udruge i Upravnog odbora

Predsjedniku udruge i članovima Upravnog odbora istekao mandat i odlukom Skupštine prestaje rad radnih tijela.

Ad.8.Radno predsjedništvo nastavlja sa radom Skupštine i predlaže redovnim članovima udruge da se kandidiraju ili prijedlozima predlože za izbor predsjednika udruge.

Za predsjednika udruge kandidirao se Nenad Krznar i Nevenko Škrlec.

Glasovanjem Skupštine kandidat Nenad Krznar dobio je 12 glasova a kandidat Nevenko Škrlec 5 glasova.

Prema glasovanju Skupštine predjsednik udruge postaje Nenad Krznar na mandat od 4 godine.

Ad.9.Izbor zamjenika predsjednika udruge

Na prijedlog Nenada Krznara predlaže se za zamjenika predsjednika udruge Mak Mario.

Robert Burić za zamjenika predsjednika udruge predlaže Nevenka Škrleca.

Glasovanjem Mak Mario dobio je 14 glasova a Nevenko Škrlec 3 glasa.

Za zamjenika predjsednika udruge izglasan je Mak Mario

Ad.10.Izbor Upravnog odbora

 Na prijedlog Nenada Krznara za Upravni odbor predloženi su Gordana Kraševac,Jadranka Repovečki , Zoran Komar,Robert Burić i Damir Vuzem.

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog

Ad.11.Izbor Nadzornog odbora

Na prijedlog Nenada Krznara predloženi su za predjsedfnicu Nadzornog odbora Mirjana Palčec i članovi Nevenko Škrlec i Tomislav Benčić.

Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog

Ad.12.Prijedlog predsjednika udruge za plan i program rada za 2015 god.

U 2015 godini udruga je organizator tri sportska takmičenja i to Noćna utrka u Krapini 21.06.2015 ,Zagorje Trail & MTB Race Zagorje u SV.Križu Začretje 23.08.2015 i Međunarodni turnir u speed badmintonu u Krapini 17.10.2015.

Članovi udruge odlaze na takmičenje na MTB utrku u Koprivnicu,Međunarodni turnir u speed badmintonu u Amsterdamu, Trail tRčanjeu Samoboru i Učka Trail.

Kroz rekreaciju udruga organizira nekoliko biciklijade,planinaranje i druženja članova udruge.

Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog

Ad.13.Predsjednik udruge daje na prijedlog financijski plan i raspodjela financijskih sredstava za 2015 god.

Za 2015 god. financijski prihodi planiraju se od članarina 1.400.00 kuna,iz proračuna Sportske zajednice grada Zaboka 2.000.00 kuna ,donacija općina i gradova 8.000.00 kuna,donacija građana 3.000.00 kuna i prijenos sredstava iz 2014 330.00 kuna

Rashod u 2015 god predviđa se za ugovorne obaveze Zagrebačke banke 800.00 kuna,usluge promidžbe i web stranica 500.00 kuna organiziranje sportskih takmičenja 8.000.00 ,službena putovanja na sportska takmičenja 4.000.00 kuna nabavka sportske opreme i rekvizita 1.400.00 kuna.

Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog.

Ad.14. Pitanja i prijedlozi

Prijedlog predsjednika udruge Nenada Krznara da udruga organizira za članove udruge druženje i druženje sa Radio amaterima iz Zaboka.

Na prijedlog Nevenka Škrleca i Maria Maka da jednom godišnje se napravi biciklijada prema Trakoščanu

Prijedlog Nevenka Škrleca da udruga se prijavi na roštiljijadu za Noćnu utrku u Krapini

Ad.14.

Prvi sastanak Upravnog i Nadzornog odbora 19.07.2015 god.

Zapisničar:

Ivan Šemnički

Ovjerovitelji zapisnika:

Martina Tuđa

 Robert Mikan

Zapisnik

S redovne izvještajne  godišnje  Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,  koja je održana 04.siječnja 2014. u 15:00 sati, u društvenim prostorijama DVD Zabok, a završila u 17.30 sati

Sjednicom Skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje predsjedavao je Nenad Krznar, predsjednik udruge.

Dnevni red :

1.            Otvaranje Skupštine

2.            Izbor radnih tijela:

a)      verifikacijsko povjerenstvo ( dva člana )

b)      zapisničar

c)      ovjerovitelj zapisnika

3.      Izvješće verifikacijskog povjerenstva

4.      Usvajanje dnevnog reda

5.      Verifikacija Skupštine održana 2013

6.       Izvješće o radu udruge u 2013 god.

7.       Finacijsko izvješće za 2013 god.

8.     Prijedlog plan rada i financiranje udruge u 2014 god.

9.     Razno

Ad. 1. Skupštinu je otvorio i predsjedavao predsjednik udruge Nenad Krznar

Ad. 2. U verifikacijsku komisiju su jednoglasno izabrani :

Stjepan Barić –predsjednik verifikacijske komisije , Jadranka Repovečki-član

Mario Mak –zapisničar , Stjepan Grah ovjerovitelj zapisnika

Ad. 3. Predsjednik verifikacijskog povjerenstva  izvjestio da na  Skupštini  nazočno 5  članova  udruge od  5 s pravom glasa . te da sukladno Statutu Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad. 4. Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red

Ad. 5.  Predsjednik nakon što je pročitan zapisnik Osnivačke Skupštine održan 09.05. 2013  stavio izvještaj na raspravu.

Kako nije bilo primjedbi Izvještaj je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

Ad. 6. Izvješće o Radu Udruge za 2013  na samoj Skupštini članovi  izvješće dobili u pismenom obliku te je  predsjednik je odmah stavio izvješće na raspravu .

Na izvješće nije bilo primjedbi te je stavljen na potvrdu glasanjem i jednoglasno je usvojen.

Ad. 7. Financijsko izvješće  za 2013, članovi udruge na samoj Skupštini dobili u pismenom obliku te je predsjednik odmah stavio izvješće na raspravu.

Financijsko izvješće jednoglasno prihvačeno.

Ad. 8.  Prijedlog plan rada i financiranje udruge za 2014 godinu članovi udruge na samoj Skupštini dobili u pismenom obliku . Predsjednik je odmah stavio prijedlog na raspravu .

Plan rada i financijski plan za 2014 god. Skupština jednoglasno usvojen.

Ad. 9. Prijedlog predsjednika udruge Nenada Krznara da je potreba za povečanjem članova Upravnog odbora  umjesto 5 članova da Upravni odbor ima 7 članova što je je Skupština jednoglasno prihvatila.

Zapisničar:

Mario Mak

    Ovjerovitelj zapisnika:

     Stjepan Grah

       ZAPISNIK SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

     SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

Sjednica Osnivačke skupštine Sportsko rekreativne udruge Zagorje,održana dana 09.05. 2013 god. u Zaboku,Hum Zabočki 2a

Sjednici Osnivačke skupštine prisustvovali su slijedeći osnivači:

1   Nenad Krznar

2   Mario Mak

3   Jadranka Repovečki

4   Stjepan Grah

5   Stjepan Barić

Osnivačkom skupštinom je do izbora dužnosnika Udruge predsjedavao Nenad Krznar.Za zapisničara je izabran Mario Mak a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Jadranka Repovečki i Stjepan Barić.

Nakon toga usvojen je slijedeći  dnevni red

1.Donošenje odluke o osnivanju Udruge

2.Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

3.Donošenje statuta Udruge

4.Izbor članova tijela upravljanja Udrugom

Nakon iznošenja razloga koji su osnivači doveli na ovu Osnivačku skupštinu te diskusije,zaključeno je da postoje potrebe za osnivanjem ove Udruge pa je jednoglasno donesena odluka o osnivanju

          SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

U raspravi donijet zaključak da je  cilj osnivanja Udruge   promicanje, razvitka i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije, a Udruga će se baviti sa poticanjem i promicanje sporta , planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije poduka i trening u rekreativne ili natjecateljske svrhe; sudjelovanje, organizacija i vođenje u sportskim natjecanjima

Osnivači u raspravi su zaključili da Udruga neće djelovati neformalno,već da postoje opravdani razlozi  za njezinu registraciju.Slijedom toga ,jednoglasno su donijeli odluku o pokretanju postupka za upis u registar udruge i navedeno je da u postupku registracije Udruge će zastupati predsjednik Udruge.

Po donošenju odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruge predsjedavajući je predočio nazočnima Nacrt statuta Udruge,navodeći da se radi o temeljnom aktu koji uređuje međusobne odnose članova, a na temelju kojeg Udruga i djeluje.

Nakon diskusije jednoglasno je donesena odluka o osvajanju statuta

        SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

Prema usvojenom statutu Osnivačka skupština  krenula je sa izborom predsjednika udruge i predlaganjem članova za Upravni odbor.

Jednoglasno na Osnivačkoj Skupštini za predsjednika udruge izabran je Nenad Krznar.

Za članove Upravnog odbora predloženi su:

1.Nenad Krznar

2.Mario Mak

3.Jadranka Repovečki

4.Stjepan Grah

5.Stjepan Barić

Nakon provedenog glasovanja za članove Upravnog odbora izabrani su:

1.Nenad Krznar – predsjednik UO

2.Jadranka Repovečki – dopredsjednica UO

3.Mak Mario – tajnik

4.Stjepan Barić-član UO

5.Stjepan Grah-član UO

Nakon okončanja izbora članova tijela Udruge Osnivačka skuština je utvrdila da je Upravni odbor dužan održati konstituirajuću sjednicu , te da je predsjednik Udruge, kao osoba ovlaštena za zastupanje, dužan i ovlašten nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za upis Udruge u registar

Zapisničar:  Mak Mario

    Ovjerovitelji zapisnika:

      1.Jadranka Repovečki

       2.Stjepan Barić

 

 

 

­