Na  Izvanrednoj sjednici Upravnog i Nadzornog  odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje (S.R.U.Z.) dana  08.02.2019 god. sukladno članku 25 st.4  Statuta Udruge donijeta je :

ODLUKA O NEODRŽAVANJU 4.PRVENSTVA  HRVATSKE U CROSSMINTONU I                   MEĐUNARODNOG   TURNIRA U ZABOKU 2019

 

                                                                  Članak 1.

Ovom odlukom Sportsko rekreativna udruga Zagorje odustaje od organizacije crossmintonskih turnira koji se odnose na Prvenstvo Hrvatske i Međunarodne turnire.

 

                                                                 Članak 2.

Sportsko rekreativna udruga Zagorje otkazala je organizaciju turnira iz razloga što nije u mogućnosti osigurati uvjete za održavanje crossmintonskih turnira a što nalaže Zakon o Sportu,Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima,Zakon o javnim okupljanjima,Pravilnici o Načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja ,Statut Crossmintonskog saveza Hrvatske .

 

Članak 3.

Kada se stvore uvjeti za održavanje crossmintonskog turnira Sportsko rekreativna udruga Zagorje  prema Hrvatskom crossmintonskom savezu podnijet će zahtjev za održavanje crossmintonskog turnira

Članak 4 .

Ovu Odluku S.R.U.Z. koristi kao pravovaljani akt u bilo kojem pravnom slučaju između S.R.U.Z.-a i Crossmintonskog saveza Hrvatske

 

Članak 5.

Ova odluka odmah stupa na snagu. .

 

Hum Zabočki 2 a ., 08.02.2019 god.

predsjednik Upravnog odbora:

Nenad  Krznar

 

Na  Izvanrednoj sjednici Upravnog i Nadzornog  odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje (S.R.U.Z.) dana  08.02.2019 god. sukladno članku 25 st.4  Statuta Udruge donijeta je :

       ODLUKA O OSLOBAĐANJU ODGOVORNOSTI   UDRUGE PREMA ČLANOVIMA UDRUGE

 

                                                                  Članak 1.

Ovom odlukom  uređuje se odgovornost između S.R.U.Z.-a i člana udruge

 

                                                                  Članak 2.

Na pisanom obrascu između S.R.U.Z.-a i člana udruge potpisuje se Izjava o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost

 

Članak 3.

Na Izjavi o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost  navedene su obaveze članova udruge koje se trebaju pridržavati.

 

Članak 4.

 

Članovi udruge svojim potpisom na Izjavu o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost udruge upoznati su sa svojom pozicijom u slučaju bilo kakvog nesretnog slučaja.

 

Članak 5 .

 

Ovu Odluku S.R.U.Z. koristi kao pravovaljani akt u bilo kojem pravnom slučaju između S.R.U.Z.-a i člana udruge.

 

Članak 6.

 

Sa ovom odlukom moraju se upoznati svi članovi udruge.

Hum Zabočki 2 a ., 08.02.2019 god.

predsjednik Upravnog odbora:

Nenad  Krznar

 

PRAVILNIK O ČLANARINAMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos članarine, prava i obaveza članova kod plaćanja članarine donijeto odlukom Skupštine.

(1) Plaćanje članarine obaveza je redovnih članova S.R.U.Z.-a osim u slučaju kada je to drugačije propisano Statutom ili pravilnikom o članarinama.

(2) Sredstvima prikupljenim na osnovi plaćenih članarina S.R.U.Z. financira svoje djelatnosti i provođenje programa .

Članak 3.

(1) Godišnja članarina iznosi 100 kuna.

Članak 4.

(1) Članovi S.R.U.Z.-a  članarinu  plačaju u cjelokupnom iznosu

Članak 5.

(1) Članarina se uplaćuje do 01.03. u tekućoj godini

(2) Članovi koji su uplatili članarinu prema čl.5 st.1  pozivaju se i imaju pravo glasa na Skupštini udruge

(3) Članovi koji ne uplate članarinu prema čl.5.1. u tekućoj godini nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani u radna tijela na Skupštini udruge

(4) U slučaju ne plaćanja članarine Upravni odbor donosi odluku prema Statutu S.R.U.Z-a

Članak 6.

(1) Članarina se uplaćuje na  bankovni račun S.R.U.Z.-a.

Članak 7.

(1) Upravni odbor temeljem pravilnika donosi pogodnost za sve članove koji su uplatili članarinu.

Članak 8.

 • Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja 05.11.2017 god.

Na temelju članka 24. stavka 1.Statuta Sportsko rekreativne udruge Zagorje Skupština donosi dana 22.01.2017

P R A V I L N I K

o korištenju  privatnih osobnih automobila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila.

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti i način korištenja privatnih osobnih automobila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila.

Članak 2.

Udruga u vlasništvu nema službenih vozila .

Članak 3.

Članovi udruge svoja privatna osobna vozila koriste za potrebe udruge.

Članak 4.

Udruga evidencijom vodi popis korištenja privatnih osobnih automobila za potrebe udruge.

Članak 5.

Putni nalog izdaje se na  ime i prezime vlasnika vozila , datum i relaciju korištenja, registarsku oznaku vozila, kao i svrhu korištenja.

Članak 6.

U putni  nalog se upisuju i podaci o početnom stanju kilometraže prije

upotrebe vozila, a nakon završetka upisuje se ukupan broj prijeđenih kilometara.

Članak 7 .

Obračunska jedinica za prijeđen jedan kilometar iznosi 2,00 kuna.

Članak 8.

Za privatno osobno vozilo određuje se potrošnja goriva koja iznosi 7/100,a za kombi vozilo potrošnja iznosi 9/100 km

Članak 9.

Ukupna potrošnja  goriva za potrebe udruge dobiva se iz čl.8 i ukupnog  broja privatnih osobnih vozila koja se koriste za potrebe udruge ,te se podijeli sa ukupnim broj putnika na broj prijeđenih kilometara.

Ukupan broj prijeđenih kilometara i cestarina kada se radi o putovanju po Hrvatskoj dobiva se uvidom u Interaktivnu kartu HAK-a. Ukupan broj prijeđeni kilometara i cestarina kada se radi o putovanju u inozemstvo dobiva se uvidom u ViaMichelin kartu

Članak 10.

Vlasniku vozila udruga podmiruje amortizaciju vozila koji mora biti član udruge.

Članak 11.

1.Pravo na amortizaciju vozila ima vlasnik ili vozač u slučaju kada je prijeđeno:

0-200 km = 50 kn, 200-400 km=100 kn, 400-600 km= 150kn, 600 km  i više = 200 kn

2.Vlasnik vozila odnosno putnici u vozilu moraju biti članovi udruge

3.Dokaz da je vozilo korišteno u svrhu udruge je u obliku fotografija sa natjecanja ili događaja na kojima su sudjelovali članovi udruge sa obilježjem udruge(majica udruge ili zastava).

Članak 12.

Sredstva za financiranje osiguravat će se iz sljedećih izvora:

 1. članarine,
 2. prihodi iz državnog proračuna,lokalne zajednice i samouprave
 3. drugih izvora.

Članak 13.

Ukupni troškovi prijevoza dobiva se izračunom potrošnje goriva i cestarine te amortizacije prema prijeđenim kilometrima po vozilu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 08.11.2018.

PRAVILNIK

O FINANCIRANJU ČLANA UDRUGE PREMA POSTIGNUTIM SPORTSKIM REZULTATIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja člana udruge prema postignutim sportskim rezultatima, izvori sredstava, visina, način  isplate te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovom provedbom.

Članak 2.

(1)  Sredstva za financiranje osiguravat će se iz sljedećih izvora:

 1. članarine,
 2. prihodi iz državnog proračuna,lokalne zajednice i samouprave
 3. drugih izvora.

Članak 3.

(1) U slučaju da udruga nema novčanih sredstva  na bankovnom računu udruge ,isplata slijedi kada budu osigurana financijska sredstva.

Članak 4.

(2)  Član udruge da bi ostvario pravo donijeto ovom Odlukom dužan je:

 1. uplatiti članarinu
 2. prilikom prijava za utrku član udruge dužan se prijaviti kao član S.R.U.Z.-a

Članak 5.

 • Član udruge ostvaruje pravo donijeto ovom Odlukom ako ostvari rezultat na sportskom natjecanju u tekućoj godini u ovim sportskim disciplinama:
 1. trčanje
 2. biciklizam
 3. crossminton
 • Financijska sredstva dodjeljuju se članu udruge ako postigne slijedeći sportski rezultat :
 1. Za osvojeno prva tri mjesta u ukupnom poretku  dodjeljuje se 200 kuna .
 2. Za osvojeno do 5 mjesta u ukupnom poretku dodjeljuje se 150 kuna.
 3. Za osvojena prva tri mjesta po starosnim kategorijama dodjeljuje se 100 kuna.
 • Financijska sredstva ne dodjeljuju se članu udruge koji po starosnim kategorijama postigne rezultat do 5 mjesta.

Članak 6.

 • Član udruge financira se samo jednom godišnje u tekućoj godini prema rezultatima iz t.3 st.2
 • Financijska sredstva koja se ovom Odlukom utvrde namijenjena su za uplatu kotizacije na sportskom natjecanju.
 • Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanog iznosa za uplatu kotizacije koja ne može biti veća od 200 kuna
 • Član udruge podnosi zahtjev za dodjelu novčane nagrade prema ovom Odlukom iz t.3 st.2. u sjedištu udruge

Članak 7.

 • Nadzor financiranja člana udruge utvrđene ovom Odlukom provodi Nadzorni odbor udruge.

Članak 8

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana 22.01.2017 god.

 

Na temelju članka 24. stavka 1.Statuta Sportsko rekreativne udruge Zagorje Skupština donosi  dana 22.01.2017 godine

                            PRAVILNIK
O NAČINU RASPODJELE NOVČANIH SREDSTAVA 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele novčanih sredstava koja su dobivena iz :

 1. članarine,
 2. prihodi iz državnog proračuna,lokalne zajednice i samouprave
 3. drugih izvora.

Financijska sredstva namijenjena su financiranju programa i projekata udruge u području sporta i rekreacije ,te drugim područjima od interesa za Sportsku rekreativnu udrugu Zagorje

Članak 2.

Novčana sredstva dobivena organizacijom sportskih događanja u trčanju,biciklizmu i crossmintonu  su na raspolaganju za  raspodjelu novčanih sredstava prema toj aktivnosti u kojoj su novčana sredstva ostvarena.

Članak 3.

Novčana  sredstava dobivena na natječaju za određenu aktivnost koriste se samo u smjeru te aktivnosti. .

Članak 4.

Novčana sredstva ovom Odlukom  namijenjena su za  vođenje knjigovodstvo udruge ,nabavku sportske opreme,za putne troškove,kupnju tehničko-materijalna sredstava i kotizacije za sportska natjecanja.

Članak 5.

Nadzor financiranja  udruge utvrđene ovom Odlukom provodi Nadzorni odbor udruge.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana 22.01.2017

Temeljem članka 33., Statuta Sportsko rekreativne udruge Zagorje , na Izvanrednoj  Skupštini  dana 05.11.2017 donijela je  :

PRAVILNIK O IZBORU ČLANOVA U RADNA TIJELA

SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora članova sljedećih radna tijela : predsjednice/ka  Udruge, zamjenice/ka predsjednice/ka Udruge, predsjednice/ka Nadzornog odbora, članova Nadzornog odbora, članova Upravnog odbora.

Članak 2.

Svi redovni članovi Udruge imaju neposredno pravo biranja i pravo biti birani u radna tijela Udruge.

Članak 3.

Redovni izbori za članove radna tijela Udruge održavaju se svake 4 (četiri) godine.

Izvanredni izbori održavaju se po potrebi, sukladno odredbama Statuta i ovog Pravilnika. Povod izvanrednim izborima mogu biti ostavka ili smjena predsjednice/ka ili situacija u kojoj neko od radnih tijela ostane s nedovoljnim brojem članova ili u slučaju kada Skupština daje opoziv za pojedina tijela udruge.

U slučaju kada traje mandat članova u radnim tijelima ,a iz razloga što pojedini članovi nisu aktivni u radnim tijelima glasanje za nove članove u radna tijela  može se održati na svakoj redovnoj Skupštini,izbornoj Skupštini,izvarednoj Skupštini.

Biranje novih kandidata u radna tijela  dok traje mandat radnim tijelima izvršit će se putem javnog glasanja na Skupštini .

Članak 4.

Odluku o raspisivanju redovnih izbora za članove tijela Udruge donosi Upravni odbor  te datum do kojeg treba provesti izbore.

Odluka o raspisivanju Izvanrednih izbora donosi Skupština na zahtjev predsjednice/ka udruge ili prema odredbama iz Statuta

Članak 5.

Predsjednica/k Udruge saziva sjednicu radnih  tijela nakon (2) tjedna od  izbornih rezultata,na kojoj će izabrani kandidati preuzeti svoje funkcije.

II IZBORNO POVJERENSTVO

Članak6.

Izbore provodi Izborno povjerenstvo, koje imenuje Skupština.

Odlukom Skupštine imenuju se predsjednica/k i dva člana povjerenstva

Predsjednica/k  izbornog povjerenstva preuzima rad Skupštine u trenutku kada prestane mandat radnih tijela ili prilikom opoziva radnih tijela udruge pa do izbora novih članova u radna tijela.

Članak 7.

Izborno povjerenstvo:

-brine za pravilnu pripremu izbora,

-utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,

-obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Izborno povjerenstvo brine o nepovredivosti zaprimljenih glasačkih listića , zapisnički utvrđuje njihov broj i provjerava urednost otprave glasačkog materijala članovima,  prebrojava glasove koje su dobili pojedini kandidati.

 III NAČIN GLASANJA

Članak 9.

Na redovnim ili izvanrednim izborima za tijela Udruge redovni članovi glasuju putem glasačkih listić.

Na glasačkom listiću nalaze se kandidati koji su redovni članovi udruge te su se odazvali na Skupštinu ili Izvarednu Skupštinu

Članak 10.

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

Kandidat na glasačkom listiću može od Skupštini zatražiti da se briše sa glasačkog listića uz obrazloženje koje daje na Skupštini .Skupština prihvaća ili odbija razlog brisanja sa glasačkog lističa.

U slučaju kada  član udruge na Skupštini objavi da ne želi biti više član udruge  briše se sa glasačkog listića.

Na glasačkom listiću navode se nazivi tijela Udruge za koje se provode izbori .

Glasački listić popunjava se tako da se napiše redni broj pod kojim se taj kandidat nalazi a zatim ime i prezime kandidata u određenu rubriku.

Članak 11.

Važećim se smatra onaj glasački listić za kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao.

Nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata član glasovao, smatrat će se nevažećim.

Ako je član glasovao za manji broj kandidata nego što se ukupno bira članova tog tijela Udruge, glasački listić je važeći.

Članak 12.

Glasačko mjesto je osigurano da članovi udruge mogu nesmetano glasati, a glasački listić stavlja se u glasačku kutiju.

Članak 13.

U izboru za predsjednice/ka  udruge, zamjenice/ka predsjednika udruge i predsjednice/ka  Nadzornog odbora pobjedio  je onaj kandidat koji je na izborima osvojio najveći broj glasova. Ako više kandidata osvoji jednak broj glasova, oni idu u drugi krug izbora, koji će se održati na istoj Skupštini na način da se njihova imena upisuju na pojedine glasačke listiće i za njih se ponovo  glasa.

U Upravni i Nadzorni odbor ulaze članovi koji su dobili najviše glasova

U slučaju da na kraju glasovanja  postoje više kandidata za Upravni i Nadzorni odbor koji imaju isti broj glasova upisuju se njihova imena na pojedine glasačke listiće i za njih se ponovo glasa.

Članak 14.

Da bi izbor za radna tijela Udruge bio pravovaljan broj glasačkih listića mora biti najmanje devet (9) .

U slučaju da Skupština nema dovoljan broj članova za izbor radnih tijela udruge  prema Statutu podnosi se zahtjev za likvidaciju Udruge.

V POTVRDA IZABRANIH ČLANOVA U RADNA TIJELA.

Članak 15.

Nakon što se utvrde rezultati glasovanja i dobije spisak izabranih članovi u  radna tijela Udruge ,izabrani članovi potvrđuju svoju funkciju u radna tijela prema Skupštini.

U slučaju da kandidat koji je dobio svoje mjesto u radnom tijelu odustane od te funkcije svoje razloge obrazloži Skupštini koja prihvaća ili ne prihvaća odustajanje od funkcije.

Kada Skupština prihvati razloge kandidata od odustajanje od određene funkcije  na njegovo mjesto dolazi slijedeći kandidat  koji je dobio najviše glasova za tu funkciju.

V PRIGOVOR

Članak 16.

Odmah nakon objave  rezultata može se dati  prigovor u pismenom obliku i predaje se Izbornom povjerenstvu, koje ih mora riješiti  odmah  po  primitku prigovora.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će izbore za određeno tijelo Udruge i ponoviti  izbore na istoj Skupštini.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Glasački listići i ostali izborni materijal pohranjuju se u prostorijama Udruge .

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine.

Predsjednik udruge :Nenad Krznar