Na temelju Statuta S.R.U.Z-a, Upravni odbor  je na sjednici održanoj 11.11.2019  god. donio

PRAVILNIK O PLANIRANJU, ORGANIZIRANJU I  VOĐENJU SPORTSKO –REKREATIVNE AKTIVNOSTI UDRUGE

 1. Sadržaj pravilnika

Pravilnikom o planiranju, organiziranju i vođenju sportsko –rekreativne aktivnosti udruge ( u daljnjem  tekstu Pravilnik) uređuje se način planiranja, organiziranja i vođenje sportsko-rekreativne aktivnosti,  te obveze  članova udruge i voditelja sportsko-rekreativne aktivnosti .

 1.   REKREATIVNE AKTIVNOSTI

2.1  Planinarski i biciklistički izleti, ture i pohodi

2.2 Planinarska i biciklistička aktivnost smatra se :

 • Planinarski izlet organiziran kao kraće putovanje ili izlazak u planinu radi odmora ili rekreacije, koje sadrži kretanje po brdskom ili planinskom terenu u trajanju dužem od pola sata.
 • Planinarska tura organizirana kao višesatno ili višednevno kretanje po planini u kojem su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremu.
 • Planinarski pohod organiziran kao prigodno masovno (otvoreno) okupljanje članova više planinarskih udruga povodom neke obljetnice, proslave ili sličnim povodom.
 • Biciklistička ruta organizirana vožnja koja traje više od 3 sata
 • Biciklijada je organizirana vožnja od strane udruge ili od drugih objekata.

3.SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI

3.1 Sportske rekreativne aktivnosti  udruge smatraju se:

 • Trčanje-kondicijski treninzi,trail utrke
 • Crossminton- treninzi,turniri
 1. IZRADA PLANA I PROGRAMA UDRUGE

 

4.1 Donošenje godišnjeg plana i programa udruge

Godišnji plan i program donosi Upravni odbor (u daljnjem tekstu UO) na temelju prikupljenih prijedloga za sve vrste sportsko-rekreativne aktivnosti (planinarenje,biciklizam,trčanje,crossminton).

Prijedlozi za plan i program udruge prikupljaju se od članova udruge putem web stranice kao i prijedlozi od članova UO i NO.

Prilikom sastavljanja konačnog prijedloga plana i programa  treba voditi računa o troškovima realizacije plana, da li je u pitanju jednodnevni ili dvodnevni izlet  i o težini sportsko-rekreativne aktivnosti.

U prijedlogu za planinarenja, kad god je to moguće, potrebno je predvidjeti težu i lakšu varijantu, pogotovo za zahtjevnija planinarenja i da li je planinarenje pogodno za djecu.

Nakon zaprimljenih prijedloga  na  sastanku UO i NO dati na usvajanje godišnjeg plana i program najkasnije do kraja tekuće godine.

Obavijest o prijedlogu sportsko-rekreativne aktivnosti  za narednu godinu UO objaviti će najkasnije do 01. 01. u tekućoj godine ,a obavijest će biti objavljena na službenoj web stranici udruge.

 

4.2 Izvanredna aktivnost

Udruga može organizirati i aktivnosti izvan godišnjeg plana, odnosno izvanrednu aktivnost, ako se za to ukaže takva potreba. Ovo se posebno odnosi na pozive za prisustvovanje raznim pohodima, manifestacijama, proslavama drugih društava, prigodnim društvenim akcijama ,sportskim natjecanjima i sl.

Prijedlog za izvanrednu aktivnost može dati UO ili bilo koji član društva, a mora ga odobriti UO. Za takvu aktivnost vrijede sva pravila kao za ostale sportsko-rekreativne aktivnosti iz godišnjeg plana .

4.3 Izmjene godišnjeg plana i programa aktivnosti

Ukoliko se pokaže nužno potrebnim ili nastanu izvanredne okolnosti, UO ili predsjednik udruge može izvršiti izmjenu godišnjeg plana i programa , odnosno potpuno otkazati pojedine sportske-rekreativne aktivnosti.

 

 1. ORGANIZIRANJE SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

5.1 Sportsko-rekreativna aktivnost

Na sportsku-rekreativnu aktivnost  može se pridružiti svaki član udruge koji posjeduje odgovarajuću vještinu, tjelesnu i zdravstvenu spremnost i opremu.

UO ili voditelj aktivnosti može svojom odlukom dozvoliti,  ograničiti ili zabraniti svakom pojedinom članu na sudjelovanje sportsko-rekreativne aktivnosti u slučaju kada se član nije pridržavao uputa i obavijesti koje su bile usmjerene na aktivnost na koju se član odazvao kako na prijašnju aktivnost tako i na aktivnost koja slijedi.

Zabrana ili ograničenje članu se može izreći prilikom prijave ili prije samog odlaska na aktivnost.

 • Priprema organizacije aktivnosti

Priprema  podrazumijeva :

 • planiranje termina, trase kretanja i odredišta, putovanja do polazišta i povratka, troškova prijevoza
 • planiranje vođenja
 • priprema opreme
 • prikupljanje prijava
 • informiranje sudionika
 • administrativne i druge poslove povezane s pripremom i održavanjem aktivnost
 • Organizacijski poslovi u planiranju aktivnosti

Organizacijske poslove  može obavljati isključivo osoba koju UO ovlasti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu voditelj aktivnosti)

Za višednevne aktivnosti u trajanju preko dva dana  voditelj  treba odrediti pomoćnika koji bi sudjelovao u svim fazama pripreme, organizacije i vođenja aktivnosti (prikupljanje i pripremanje podataka, sakupljanju novca za izlet, smještaju članova, vođenju na terenu i dr.).

Za jednostavnije aktivnosti i  jednodnevne aktivnosti koje ne organizira naša udruga, a učestvujemo organizirano, odrediti će se voditelj aktivnosti  koji brine o pripremnom dijelu  ( prijave, sakupljanju novca zbog troškova  i sl.).

Aktivnost koja se organizira u dva dana i kada je u pitanju rezervacija smještaja novac se uplaćuje na račun udruge u onom iznosu kojeg voditelj aktivnosti navede u informaciji o odlasku na aktivnost.

Novac uplaćen na račun udruge podmiruje  putne troškove i troškove smještaja.

U slučaju kada član odustane od odlaska na aktivnost bez obzira na razloge novac se članu vrača u iznosu od 20 %  od uplaćenog iznosa.

Udruga podmiruje troškove otkazivanje smještaja iz onih sredstva u kojoj je aktivnost organizirana.

Razlika u cijeni za smještaj podmiruje udruga kada nije moguće otkazati broj noćenja.

 • Organiziranje aktivnosti

Prilikom organiziranja aktivnosti voditelj je dužan  objaviti sve bitne informacije na  web stranici udruge.

Voditelj mora biti dobro upoznat sa aktivnošću koji vodi.

Program aktivnosti mora sadržavati slijedeće podatke o planinarskoj i biciklističkoj aktivnosti:

 • mjesto i datum održavanja,
 • vrijeme i mjesto polaska
 • rutu
 • vrijeme hodanja ili vožnje
 • okvirno vrijeme povratka
 • napornost i tehničku zahtjevnost izleta
 • potrebna oprema
 • rok prijave
 • cijena izleta, mjesto i vrijeme uplate

 

 • Izrada kalkulacije cijene putovanja

Prema Pravilniku o korištenju osobnog vozila u svrhu udruge,noćenje,cestarine,ulaznice u NP i ostalo

 

 • Uplate za troškove putovanja

Uplata se vrši prema obavijesti voditelja na web stranici

 • Prijave,ankete i priprema na web stranici o odlasku na sportsko-rekreativnu aktivnost
 •  kada je to potrebno na web stranici objavljuje se anketa za određeni datum o odlasku na sportsko-rekreativnu aktivnost
 • anketa traje 5 dana i nakon toga nisu moguće prijave
 • prijave i uplate se otvaraju 25 dana prije odlaska na aktivnost a nakon toga više se ne zaprimaju prijave i uplate.
 • članovi informaciju dobivaju za određenu sportsko –rekreativnu  prije odlaska na tu aktivnost a nakon završenih prijava
 1. OTKAZIVANJE AKTIVNOSTI

6.1 Otkazivanje cjelokupne aktivnosti

Ukoliko nema dovoljnog broja članova, odnosno uplata dovoljnih za  pokrivanje svih troškova putovanja , ili iz drugih razloga (loše vrijeme itd.), voditelj može otkazati aktivnost.

 

 1. ODGOVORNOSTI, OBVEZE VODITELJA I ČLANA UDRUGE NA AKTIVNOSTI

 

 • Odgovornost  voditelja aktivnosti

Voditelj aktivnosti je odgovoran za organizaciju i tijek aktivnosti u cjelini.

Voditelj aktivnosti može promijeniti tijek aktivnosti u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, ili ukoliko procjeni da će to poboljšati kvalitetu aktivnosti, ali to ne smije ići na financijsku štetu učesnika, ili povećati težinu aktivnosti u odnosu na planiranu aktivnost, osim ako ima punu suglasnost svih članova udruge koji su na  izleta.

Voditelj izleta samostalno ili u dogovoru s predsjednikom UO ima pravo odrediti tko ne može ići na aktivnost u odnosu na  težinu ukoliko procijeni da član nije spreman fizički i zdravstveno ili adekvatno opremljen za aktivnost.

Voditelj aktivnosti određuje svog pomoćnog za začelje kolone. Može odrediti i više pomoćnika u zavisnosti od zahtjevnosti ture i ukoliko se ide u više grupa.

Treba voditi računa da brzina hodanja ili brzina vožnje bude prilagođena svim članovima u grupi, ili ako netko iz nekih razloga nije u stanju pratiti tempo grupe, voditelj aktivnosti može odrediti nekoga da ga prati.

Preporučuje se, kad god je to moguće u odnosu na koncepciju aktivnosti, da se formiraju dvije ili više manjih grupa kako bi se omogućio ne previše naporan izlet za članove sa slabijom fizičkom kondicijom.

Voditelj aktivnosti ima pravo u tijeku izleta promijeniti program izleta i zbog nepovoljnih  okolnosti nastalih tijekom izleta.

 

 • Način vođenja

Tijekom aktivnosti voditelj skrbi o kretanju skupine posebno vodeći računa o:

 • cjelovitosti skupine (brojanjem članova, zadavanjem tempa, čekanjem na križanjima i drugim ključnim točkama, organiziranom podjelom skupine u slučaju potrebe i sl.)
 • orijentaciji i odabiru pravog puta
 • vremenu (satnici kretanja)
 • sigurnosti
 • organiziranju pružanja pomoći u slučaju nevolje ili nesreće.
 • Učesnik aktivnosti

Prijavom na aktivnost član:

 • potvrđuje da je upoznat s planom izleta i da je s njime suglasan,
 • potvrđuje da je upoznat s rizicima i da na izletu sudjeluje na vlastitu odgovornost,
 • preuzima odgovornost za osobno ponašanje u skupini tijekom trajanja aktivnosti,
 • preuzima obvezu poštivanja i izvršavanja uputa vodiča,
 • preuzima obvezu da se za sudjelovanje opremi odgovarajućom odjećom, obućom i drugom opremom,
 • potvrđuje da posjeduje tjelesnu spremnost potrebnu za savladavanje predviđenih napora.
 • Upoznat je sa ovim Pravilnikom

Za vrijeme planinarenja ili vožnje biciklom svaki učesnik mora se kretati u skupini iza voditelja  kako ne bi ometao tempo ostalih članova aktivnosti.

Članovi se moraju ponašati u skladu sa planinarskom etikom i pravilima ponašanja u planini, poštivati pravila vožnje biciklom po prometnicama i van prometnica   a svojim ponašanjem ne smiju ometati  druge članove prilikom aktivnosti.

U slučaju nepridržavanja  plana i i uputa voditelja, tj. izazivanja izgreda, vodič će poduzeti mjere u toku aktivnosti, ako je to izvodivo, a nakon aktivnosti podnijeti će o tome izvještaj. UO će razmotriti izvještaj te ga, ukoliko smatra potrebnim poduzeti stegovnih mjera.

Isto tako članovi mogu dati primjedbu na vođenje aktivnosti u pismenom obliku UO, koji će istu razmotriti, te poduzeti mjere ukoliko to smatra opravdanim.

Član može odustati od aktivnosti ili u toku aktivnosti ili u toku održavanja aktivnosti, te individualno nastaviti te u tom slučaju sva odgovornost je njegova.  Novac od uplate članu neće se vratiti.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

8.1 Stupanje na snagu pravilnika

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11.11.2019.god. .

 

Predsjednik udruge:Nenad Krznar

                  

Na  Izvanrednoj sjednici Upravnog i Nadzornog  odbora Sportsko rekreativne udruge Zagorje (S.R.U.Z.) dana  08.02.2019 god. sukladno članku 25 st.4  Statuta Udruge donijeta je :

       ODLUKA O OSLOBAĐANJU ODGOVORNOSTI   UDRUGE PREMA ČLANOVIMA UDRUGE

 

                                                                  Članak 1.

Ovom odlukom  uređuje se odgovornost između S.R.U.Z.-a i člana udruge

 

                                                                  Članak 2.

Na pisanom obrascu između S.R.U.Z.-a i člana udruge potpisuje se Izjava o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost

 

Članak 3.

Na Izjavi o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost  navedene su obaveze članova udruge koje se trebaju pridržavati.

 

Članak 4.

 

Članovi udruge svojim potpisom na Izjavu o odgovornosti prilikom odlaska na sportsko rekreativnu aktivnost udruge upoznati su sa svojom pozicijom u slučaju bilo kakvog nesretnog slučaja.

 

Članak 5 .

 

Ovu Odluku S.R.U.Z. koristi kao pravovaljani akt u bilo kojem pravnom slučaju između S.R.U.Z.-a i člana udruge.

 

Članak 6.

 

Sa ovom odlukom moraju se upoznati svi članovi udruge.

Hum Zabočki 2 a ., 08.02.2019 god.

predsjednik Upravnog odbora:

Nenad  Krznar

 

PRAVILNIK O ČLANARINAMA I ČLANSTVU

SA IZMJENAMA I DOPUNAMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos članarine, prava i obaveza članova kod plaćanja članarine donijeto odlukom Skupštine.

(1) Plaćanje članarine obaveza je redovnih članova S.R.U.Z.-a osim u slučaju kada je to drugačije propisano Statutom ili pravilnikom o članarinama.

(2) Sredstvima prikupljenim na osnovi plaćenih članarina S.R.U.Z. financira svoje djelatnosti i provođenje programa .

Članak 3.

Izmjena članka (1)

(1) godišnja članarina umjesto 150 kuna iznosi 200 kn

-stupa na snagu 11.11.2019 god.

Članak 4.

(1) Članovi S.R.U.Z.-a  članarinu  plačaju u cjelokupnom iznosu

Članak 5.

(1) Članarina se uplaćuje  u tekućoj godini

(2) Članovi koji su uplatili članarinu prema čl.5 st.1  pozivaju se i imaju pravo glasa na Skupštini udruge

(3) Članovi koji ne uplate članarinu prema čl.5.1. u tekućoj godini nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani u radna tijela na Skupštini udruge

(4) U slučaju ne plaćanja članarine Upravni odbor donosi odluku prema Statutu S.R.U.Z-a

Članak 6.

Članovi koji su uplatili članarinu a nisu aktivni u radu udruge kroz cijelu godinu njihovo članstvo prestaje s danom donošenje odluke Upravnog odbora,kao i članovima koji prema Poslovniku čl.6 st7 nisu imali najmanje od dvije aktivnosti.Odluka o prestanku članstva donosi se na zadnjem sastanku Upravnog odbora u tekučoj godini a prije sazivanje Skupštine.

Članak 7.

(1) Članarina se uplaćuje na  bankovni račun S.R.U.Z.-a.

Članak 8.

(1) Upravni odbor temeljem pravilnika donosi pogodnost za sve članove koji su uplatili članarinu.

Članak 9.

 • Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja 05.11.2017 god.

Na temelju članka 24. stavka 1.Statuta Sportsko rekreativne udruge Zagorje Skupština donosi dana 22.01.2017

P R A V I L N I K

o korištenju  privatnih osobnih automobila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila.

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti i način korištenja privatnih osobnih automobila za potrebe udruge i način izračuna potrošnje goriva te amortizacija korištenja privatnih osobnih vozila.

Članak 2.

Udruga u vlasništvu nema službenih vozila .

Članak 3.

Članovi udruge svoja privatna osobna vozila koriste za potrebe udruge.

Članak 4.

Udruga evidencijom vodi popis korištenja privatnih osobnih automobila za potrebe udruge.

Članak 5.

Putni nalog izdaje se na  ime i prezime vlasnika vozila , datum i relaciju korištenja, registarsku oznaku vozila, kao i svrhu korištenja.

Članak 6.

U putni  nalog se upisuju i podaci o početnom stanju kilometraže prije

upotrebe vozila, a nakon završetka upisuje se ukupan broj prijeđenih kilometara.

Članak 7 .

Obračunska jedinica za prijeđen jedan kilometar iznosi 2,00 kuna.

Članak 8.

Za osobno osobno vozilo određuje se potrošnja goriva koja iznosi 7/100,a za kombi vozilo potrošnja iznosi 9/100 km

Članak 9.

Ukupna potrošnja  goriva za potrebe udruge dobiva se iz čl.8 i ukupnog  broja privatnih osobnih vozila koja se koriste za potrebe udruge ,te se podijeli sa ukupnim broj putnika na broj prijeđenih kilometara.

Ukupan broj prijeđenih kilometara i cestarina kada se radi o putovanju po Hrvatskoj dobiva se uvidom u Interaktivnu kartu HAK-a. Ukupan broj prijeđeni kilometara i cestarina kada se radi o putovanju u inozemstvo dobiva se uvidom u ViaMichelin kartu

Članak 10.

Vlasniku vozila udruga podmiruje amortizaciju vozila koji mora biti član udruge.Vozila koja su iznajmljena ili su u vlasništvu firme ne podmiruje se amortizacija.

Članak 11.

1.Pravo na amortizaciju vozila ima vlasnik  u slučaju kada je prijeđeno:

0-200 km = 100 kn, 200-400 km=150 kn, 400-600 km= 200kn, 600 km  i više = 300 kn

2.Vlasnik vozila odnosno putnici u vozilu moraju biti članovi udruge

3.Dokaz da je vozilo korišteno u svrhu udruge je u obliku fotografija sa natjecanja ili događaja na kojima su sudjelovali članovi udruge sa obilježjem udruge(majica udruge ili zastava).

Članak 12.

Sredstva za financiranje osiguravat će se iz sljedećih izvora:

 1. članarine,
 2. prihodi iz državnog proračuna,lokalne zajednice i samouprave
 3. drugih izvora.

Članak 13.

Ukupni troškovi prijevoza dobiva se izračunom potrošnje goriva i cestarine te amortizacije prema prijeđenim kilometrima po vozilu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 08.11.2018.

 

                            PRAVILNIK
O NAČINU RASPODJELE NOVČANIH SREDSTAVA 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele novčanih sredstava koja su dobivena iz :

 1. članarine,
 2. prihodi iz državnog proračuna,lokalne zajednice i samouprave
 3. drugih izvora.

Financijska sredstva namijenjena su financiranju programa i projekata udruge u području sporta i rekreacije ,te drugim područjima od interesa za Sportsku rekreativnu udrugu Zagorje

Članak 2.

Novčana sredstva dobivena organizacijom sportskih događanja u trčanju,biciklizmu i crossmintonu  su na raspolaganju za  raspodjelu novčanih sredstava prema toj aktivnosti u kojoj su novčana sredstva ostvarena.

Članak 3.

Novčana  sredstava dobivena na natječaju za određenu aktivnost koriste se samo u smjeru te aktivnosti. .

Članak 4.

Novčana sredstva ovom Odlukom  namijenjena su za  vođenje knjigovodstvo udruge ,nabavku sportske opreme,za putne troškove,kupnju tehničko-materijalna sredstava i kotizacije za sportska natjecanja.

Članak 5.

Nadzor financiranja  udruge utvrđene ovom Odlukom provodi Nadzorni odbor udruge.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana 22.01.2017

Temeljem članka 33., Statuta Sportsko rekreativne udruge Zagorje , na Izvanrednoj  Skupštini  dana 05.11.2017 donijela je  :

PRAVILNIK O IZBORU ČLANOVA U RADNA TIJELA

SPORTSKO REKREATIVNE UDRUGE ZAGORJE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora članova sljedećih radna tijela : predsjednice/ka  Udruge, zamjenice/ka predsjednice/ka Udruge, predsjednice/ka Nadzornog odbora, članova Nadzornog odbora, članova Upravnog odbora.

Članak 2.

Svi redovni članovi Udruge imaju neposredno pravo biranja i pravo biti birani u radna tijela Udruge.

Članak 3.

Redovni izbori za članove radna tijela Udruge održavaju se svake 4 (četiri) godine.

Izvanredni izbori održavaju se po potrebi, sukladno odredbama Statuta i ovog Pravilnika. Povod izvanrednim izborima mogu biti ostavka ili smjena predsjednice/ka ili situacija u kojoj neko od radnih tijela ostane s nedovoljnim brojem članova ili u slučaju kada Skupština daje opoziv za pojedina tijela udruge.

U slučaju kada traje mandat članova u radnim tijelima ,a iz razloga što pojedini članovi nisu aktivni u radnim tijelima glasanje za nove članove u radna tijela  može se održati na svakoj redovnoj Skupštini,izbornoj Skupštini,izvarednoj Skupštini.

Biranje novih kandidata u radna tijela  dok traje mandat radnim tijelima izvršit će se putem javnog glasanja na Skupštini .

Članak 4.

Odluku o raspisivanju redovnih izbora za članove tijela Udruge donosi Upravni odbor  te datum do kojeg treba provesti izbore.

Odluka o raspisivanju Izvanrednih izbora donosi Skupština na zahtjev predsjednice/ka udruge ili prema odredbama iz Statuta

Članak 5.

Predsjednica/k Udruge saziva sjednicu radnih  tijela nakon (2) tjedna od  izbornih rezultata,na kojoj će izabrani kandidati preuzeti svoje funkcije.

II IZBORNO POVJERENSTVO

Članak6.

Izbore provodi Izborno povjerenstvo, koje imenuje Skupština.

Odlukom Skupštine imenuju se predsjednica/k i dva člana povjerenstva

Predsjednica/k  izbornog povjerenstva preuzima rad Skupštine u trenutku kada prestane mandat radnih tijela ili prilikom opoziva radnih tijela udruge pa do izbora novih članova u radna tijela.

Članak 7.

Izborno povjerenstvo:

-brine za pravilnu pripremu izbora,

-utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,

-obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Izborno povjerenstvo brine o nepovredivosti zaprimljenih glasačkih listića , zapisnički utvrđuje njihov broj i provjerava urednost otprave glasačkog materijala članovima,  prebrojava glasove koje su dobili pojedini kandidati.

 III NAČIN GLASANJA

Članak 9.

Na redovnim ili izvanrednim izborima za tijela Udruge redovni članovi glasuju putem glasačkih listić.

Na glasačkom listiću nalaze se kandidati koji su redovni članovi udruge te su se odazvali na Skupštinu ili Izvarednu Skupštinu

Članak 10.

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.

Kandidat na glasačkom listiću može od Skupštini zatražiti da se briše sa glasačkog listića uz obrazloženje koje daje na Skupštini .Skupština prihvaća ili odbija razlog brisanja sa glasačkog lističa.

U slučaju kada  član udruge na Skupštini objavi da ne želi biti više član udruge  briše se sa glasačkog listića.

Na glasačkom listiću navode se nazivi tijela Udruge za koje se provode izbori .

Glasački listić popunjava se tako da se napiše redni broj pod kojim se taj kandidat nalazi a zatim ime i prezime kandidata u određenu rubriku.

Članak 11.

Važećim se smatra onaj glasački listić za kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao.

Nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata član glasovao, smatrat će se nevažećim.

Ako je član glasovao za manji broj kandidata nego što se ukupno bira članova tog tijela Udruge, glasački listić je važeći.

Članak 12.

Glasačko mjesto je osigurano da članovi udruge mogu nesmetano glasati, a glasački listić stavlja se u glasačku kutiju.

Članak 13.

U izboru za predsjednice/ka  udruge, zamjenice/ka predsjednika udruge i predsjednice/ka  Nadzornog odbora pobjedio  je onaj kandidat koji je na izborima osvojio najveći broj glasova. Ako više kandidata osvoji jednak broj glasova, oni idu u drugi krug izbora, koji će se održati na istoj Skupštini na način da se njihova imena upisuju na pojedine glasačke listiće i za njih se ponovo  glasa.

U Upravni i Nadzorni odbor ulaze članovi koji su dobili najviše glasova

U slučaju da na kraju glasovanja  postoje više kandidata za Upravni i Nadzorni odbor koji imaju isti broj glasova upisuju se njihova imena na pojedine glasačke listiće i za njih se ponovo glasa.

Članak 14.

Da bi izbor za radna tijela Udruge bio pravovaljan broj glasačkih listića mora biti najmanje devet (9) .

U slučaju da Skupština nema dovoljan broj članova za izbor radnih tijela udruge  prema Statutu podnosi se zahtjev za likvidaciju Udruge.

V POTVRDA IZABRANIH ČLANOVA U RADNA TIJELA.

Članak 15.

Nakon što se utvrde rezultati glasovanja i dobije spisak izabranih članovi u  radna tijela Udruge ,izabrani članovi potvrđuju svoju funkciju u radna tijela prema Skupštini.

U slučaju da kandidat koji je dobio svoje mjesto u radnom tijelu odustane od te funkcije svoje razloge obrazloži Skupštini koja prihvaća ili ne prihvaća odustajanje od funkcije.

Kada Skupština prihvati razloge kandidata od odustajanje od određene funkcije  na njegovo mjesto dolazi slijedeći kandidat  koji je dobio najviše glasova za tu funkciju.

V PRIGOVOR

Članak 16.

Odmah nakon objave  rezultata može se dati  prigovor u pismenom obliku i predaje se Izbornom povjerenstvu, koje ih mora riješiti  odmah  po  primitku prigovora.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će izbore za određeno tijelo Udruge i ponoviti  izbore na istoj Skupštini.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Glasački listići i ostali izborni materijal pohranjuju se u prostorijama Udruge .

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine.

Predsjednik udruge :Nenad Krznar