Na Izvanredsnoj Skupštini koja je održana dana 05.11.2017 godine,Skupština je donijela

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA,POVJERENSTVU ZA PRIJEM U ČLANSTVO UDRUGE ,OBAVEZAMA , DUŽNOSTIMA I PRAVIMA ČLANOVA UDRUGE

 I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja vezana uz rad Upravnog i Nadzornog odbora, o radu Povjerenstva za prijem u članstvo udruge, obavezama i dužnostima članova udruge koja nisu uređena Statutom Udruge.

O primjeni Poslovnika brinu članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora,Povjerenstava za prijem u članstvo udruge traje četiri godine. U kontinuitetu, član Upravnog i Nadzornog odbora, može obavljati dužnost bez ograničenja, a može prestati i prije isteka mandata u slučajevima navedenim u članku 2. ovog Poslovnika 

                                                                     Članak 2.

Mandat člana Upravnog i Nadzornog odbora te člana povjerenstva može prestati:

  • istekom mandata,
  • prestankom članstva u udruzi,
  • podnošenjem ostavke
  • opozivom.

 

II   UPRAVNI  I NADZORNI ODBORA

       Članak 3.

Sjednica Upravnog i Nadzornog odbora u tekućoj godini održavaju se prema Statutu udruge.

Radni sastanci Upravnog i Nadzornog odbora  održavaju se svakog mjeseca u tekućoj godini u kojem se donosi plan i program za slijedeći mjesec u tekućoj godini.

Obaveza i dužnost članova Upravnog i Nadzornog odbora da provode plan i program udruge ,te  da su aktivni u njihovom provođenju.

 

III  RAD UPRAVNOG  ODBORA

Članak 4.

Na radnom sastanku Upravnog odbora donosi se odluka o  planu i programu udruge .U slučaju da Upravni odbor dobije prijedlog za aktivnost udruge od člana udruge koji nije u radnim tijelima ,Upravni odbor o tome razmatra i odlučuje.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke na sastancima, ako je nazočno najmanje 4 člana Upravnog odbora.

Odluke se donose javnim glasovanjem, i većinom glasova članova UO donosi se odluka.

Upravni odbor  potiče članove udruge na kvalitetan i učinkovit rad udruge , međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema članovima udruge.

Za rad Upravnog odbora odgovoran je predsjednica/k udruge ,odnosno zamijenica/k predsjednice/ka udruge u slučaju njegove odsutnosti. 

Na sastancima Upravnog odbora vodi se zapisnik u kojem se navode odluke Upravnog odbora.

Izvornik potpisanog zapisnika sa sastanka Upravnog odbora se u arhivu udruge. 

Odluka o planu i programu udruge objavljuje se na web stranici udruge.

Obavijesti na web stranici i facebook stranici objavljuje član udruge  koji je za to dobio suglasnost od Upravnog odbora.  

Pojedini članovi Upravnog odbora mogu biti zaduženi  za pojedine obaveze koje im povjeri Upravni odbor, sukladno planu i programu udruge.

U slučaju da član Upravnog odbora kroz godinu nije aktivan i ne odaziva se na radne sastanke njegov mandat se stavlja na glasanje na Skupštini a na prijedlog predsjednice/ka udruge.

 

IV  RAD NADZORNOG  ODBORA

                                                                     Članak 5. 

Obaveza i dužnost  Nadzornog odbora  da  bude  prisutan na sastancima Upravnog odbora.

Predsjednica/k Nadzornog odbora odgovorana/n je da članovi Nadzornog odbora budu prisutni prilikom održavanja sastanka Upravnog odbora.

Nadzorni odbor prisutan je na sastancima Upravnog odbora i može svojim  prijedlozima prema  Upravnom odboru pridonijeti  što kvalitetniji plan i program ali ne može svojim glasom utjecati na odluku Upravnog odbora.

Nadzorni odbor vodi zapisnik o odazivu  članova udruge na provođenje plana i programa udruge i zapisnik o radu Upravnog odbora.

Na Skupštini udruge Nadzorni odbor u svojem izvješću upoznaje članove udruge o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora i o provedbi plana i programa udruge.

Član Nadzornog odbora ako nije aktivan i ne sudjeluje u radu Nadzornog odbora njegov mandat se stavlja na glasanje na Skupštini a na prijedlog predsjednice/ka udruge.

 

V  POVJERENSTVO ZA PRIJEM U ČLANSTVO UDRUGE                                              

                                                                    Članak 6. 

Povjerenstvo je sastavljeno od predsjednice/ka udruge , zamjenika predsjednika udruge i predsjednika Nadzornog odbora koji se imenuju na Skupštini.

Obaveza i dužnost povjerenstva da zaprima zahtjeve za članstvo udruge .

U trenutku zaprimanja zahtjeva za članstvo u udrugu podnositelj je upoznat sa Statutom udruge  i ovim Poslovnikom.

Od dana podnošenja zahtjeva za članstvo u  udrugu  podnositelj zahtjeva u periodu od 3(tri) mjeseca odaziva se na događanja ili izlete te na aktivnosti udruge na kojima se podnositelj zahtjeva upoznaje sa načinom rada udruge.

Podnositelj zahtjeva za članstvo u udrugu u periodu od 3(tri) mjeseca ne uplačuje članarinu.

Nakon 3(tri) mjeseca od dana podnošenja  zahtjeva za članstvo ,povjerenstvo pismenim putem obavještava podnositelja zahtjeva o odluci povjerenstva.

Na odluku povjerenstva podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovor kojeg u roku od 14 dana od zaprimanja odluke o članstvu pismenim putem svoj prigovor dostavlja na adresu sjedišta udruge.

Svaki član povjerenstva ima pravo na prigovor u slučaju ako se ne slaže sa ostalim članovima povjerenstva prilikom donošenja odluke o prijemu u članstvo  koji se dostavlja Upravnom odboru

Prigovor podnositelja zahtjeva i prigovor člana povjerenstva za članstvo u udrugu  rješava se na sjednici Upravnog odbora.

 

VI     OBAVEZA , DUŽNOST I PRAVA ČLANOVA UDRUGE

                                                              Članak 7. 

Obaveza i dužnost je svih članova udruge da se međusobni odnosi u udruzi temelje  na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji i pristojnosti.

Prava članova udruge definirana su Statutom i Pravilnicima te Poslovnikom udruge.

Članovi  udruge mogu se pismenim prigovorom obratiti Upravnom odboru  na ponašanje pojedinog člana udruge za kojeg se  smatra da se ponaša protivno odredbama ovog Poslovnika, kao i u slučaju ako član smatra da su njegova prava zakinuta.

Obaveza svakog člana udruge  da prati službenu web stranicu udruge na kojoj su informacije o aktivnostima udruge..

Član udruge koji će biti zadužen za pojedine obaveze dužan je izvršiti tu obavezu,a u slučaju spriječenosti da na vrijeme obavijesti Upravni odbor.

Kada član udruge nastupa na nekom događaju  a nije bilo u planu i programu udruge i ako želi da se taj događaj objavi na službenim stranicama udruge obavezno šalje slike i informacije o tome na službenu  stranicu udruge.

Obaveza člana udruge da kroz kondicijske treninge budu aktivan ili na bilo koji drugi način svoju kondicijsku spremu dovedu u stanje kako bi se mogao odazvati na trčanje,planinarenje i biciklizam koji zahtjevaju veće tjelesne napore.

Ako član neće biti u mogućnosti da svoju kondicijsku spremu dovede u stanje da se odazove na bilo koju aktivnost koja zahtjeva veće tjelesne napore može se odazvati na aktivnosti koje ne zahtjevaju kondicijsku spremu ali o takvaj aktivnosti Upravni odbor će obavijestit članove udruge.

U slučaju kada član udruge želi dovesti neku osobu na izlet, biciklijadu ili planinarenje a da nije član udruge obaveza i dužnost člana udruge da obavijesti predsjednicu/ka udruge iz razloga što osoba koja će se pridružiti pojedinačnom događaju mora biti upoznata o aktivnosti na koju se odaziva.

Članovi udruge  koji su aktivni u provođenju plana i programa udruge  prilikom ograničenog broja odlaska članova na aktivnost imaju prednost u odnosu na druge članove koji su u manjem obliku aktivni ili nisu aktivni uopće. Popis članova  sastavlja na temelju broja aktivnosti u onoj aktivnosti u kojoj se organizira odlazak ,a zatim uzimaju se  u obzir sve aktivnosti u udruzi kada broj aktivnosti bude izjednačen .

VII  SUKOB INTERESA

Članak 8. 

Sukob interesa je  situacija u kojoj član udruge  obavlja određenu  funkciju i dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, ili određenoj skupini , a na uštrb interesa Skupštine udruge koja je dale povjerenje tom članu.

Član Upravnog odbora se zbog sukoba interesa mora suzdržati od rasprave o određenim temama i izuzeti se od glasanja o istima. 

 VIII  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9.

Sve odluke Upravnog odbora objavljuju se na web stranici udruge najkasnije tri dana od donošenja odluke.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik udruge :

Nenad Krznar